Европейската комисия съобщи днес, че изпраща допълнително официално уведомително писмо на България заради постоянни пропуски при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата.

С директивите за птиците и за местообитанията се установява мрежа на равнище ЕС от защитени зони "Натура 2000". В тези зони може да се извършват икономически дейности, ако няма неблагоприятно въздействие върху целостта им.

В България общото въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по "Натура 2000" постоянно не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено, независимо от наличието на такава заплаха, се посочва в съобщението.

Проблемът бе установен за първи път преди 10 години и въпреки че оттогава България е предприела някои мерки за решаването му, този проблем продължава да съществува и ЕК редовно получава оплаквания за планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки.

Затова комисията е решила да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България, като предоставя на страната срок от два месеца за отговор. Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище, се допълва в съобщението.

Освен това Европейската комисия призова настоятелно България и Полша да въведат изцяло европейските правила за инфраструктурата за алтернативни горива.

Тези правила предвиждат въвеждането на общи изисквания за посочената инфраструктура и основните разпоредби, които дават възможност за улеснено използване на електромобили.

Те целят да се намали зависимостта на превозите на основата на изкопаеми горива и да се намали въздействието на върху околната среда.

Тези две държави трябваше да са въвели правилата най-късно до 18 ноември 2016 г., но според службите на ЕК не са приложили някои от разпоредбите преди посочената дата. Те разполагат със срок от два месеца за отговор. Ако не направят това, ЕК може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях, се посочва в съобщението.