Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2018 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2018 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2018 г. е 4 674 146 души, като нараства спрямо 31.12.2017 г. с 1,88 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 363 443 хил.лв. В сравнение с края на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 5,53 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2018 г. възлизат на 184 323 хил.лв. и намаляват с 0,99 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2018 г. е в размер на 60 435 хил.лв.

От изнесените данни става ясно още, че мъжете и жените, осигуряващи се в универсални пенсионни фондове на възраст от 55 до 59 години са 382 хиляди души. По сега действащия закон те ще трябва да започнат да получават втора пенсия след 6 до 10 години. Средният размер на натрупаните от тази група средства е 3723 лева Най-многобройна в тези фондове е групата на хората между 40 и 44 години, показват още данните. Те имат по-добър шанс да получават нормална втора пенсия, тъй като натрупания досега среден размер на средствата е 3528 лева, но датата на пенсионирането им е отдалечена от 20 до 24 години.