ВиК АД - Ловеч, с писмо до кмета на Община Ловеч информира, че от 09.10. 2023 г., понеделник, въвежда по-строг режим на водоползване в град Ловеч. Водоподаването вече ще бъде прекъсвано всяка нощ от 23.00 часа до 06.00 часа, считано от 09.10.2023 г.

Досега водоподаването беше прекъсвано по квартали през два дни от 00.00 до 06.00 ч., припомня БТА.

Новият режим е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за Ловеч, на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор "ВиК"АД гр. Ловеч и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Продължават ограниченията във водоползването за питейно-битови нужди, забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Водоподаването в село Смочан ще става през ден

С ново писмо днес, 9 октомври, ВиК АД - Ловеч, уведомява кмета на Община Ловеч, че от 09.10. 2023 г., понеделник, че въвежда нов режим на водоползване в село Смочан. Водоподаването ще бъде осигурено от 07,00 часа до 19.00 часа през ден. Т.е. - вода ще има на 09 октомври, на 11 октомври, на 13 октомври 2023г. и т. н., считано от 09.10.2023 г.

В село Смочан през септември вода имаше всеки ден от 7.00 часа до 20.00 часа.

Остават ограниченията във водоползването за питейно-битови нужди, забраната за ползване па питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че режим на водата по различни схеми е въведен не само в град Ловеч, а и в осем села - Дренов, Къкрина, Деветаки, Александрово, Пресяка, Малиново, Брестово и Смочан.

Режимът е поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за Ловеч, на основание чл.9, т. 1 и т.2 от общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор "ВиК" АД гр. Ловеч и §2, т.1 и т. З от допълнителни разпоредби на наредба номер 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.