Само за последните две денонощия в "Софийска вода" постъпиха 136 сигнала зa проблеми с канализационната мрежа в резултат от падналите рекордни количества дъжд над столицата. Голяма част от тях са свързани със запушени улични канали, запушени връзки на сградните инсталации с уличната мрежа, както и запушвания при съоръженията, които отводняват пътните платна. Всеки постъпил сигнал се проверява и насочва към подходящ екип с приоритет в зависимост от спешността.

Девет аварийни екипа на дружеството работят денонощно с цел максимално бързо да се отстранят създадените от извънредната метеорологична обстановка проблеми. Екипи на дружеството работят в село Желява, където обилните валежи доведоха до скъсване на водопровод и ограничаване на водоподаването. Извършват се допълнителни пробовземания за следене на качеството на питейната вода при сигнали. Всички съоръжения за довеждане и пречистване на води работят нормално и под засилен контрол.

Особеност на канализационната мрежа на столицата е, че тя е от комбиниран тип, тоест в едни и същи канализационни тръби попадат както отходните битови, така и дъждовните води. Капацитетът на канализационната мрежа е ограничен, а при особено интензивни дъждове или дъждове с голяма продължителност е възможно мрежата да няма повече капацитет да поема водите. Според статистиката, на базата на която е оразмерявана канализационната мрежа, дъждове в подобни количества падат веднъж на 10, 20 или дори 50 години. Наблюденията в промените в климата обаче напоследък показват зачестяване на този вид интензивни дъждове, последвани от продължителни засушавания след това.

Сред другите основни причини за запушване на части от канализационната мрежа са и недобросъвестно изхвърляни отпадъци , които блокират цялото или част от сечението на канализационната тръба, намаляват капацитета й и водят до препълване на мрежата и връщане на отпадъчни води в най-ниските точки по нея.

Интензивното застрояване на райони, в които мрежата не е съобразена с развитието на района, както и строителни отпадъци при пътни ремонти също оказват негативно влияние. Използването на пропускливи настилки като паваж, паркоелементи, както и повечето зелени площи значително облекчават канализационната мрежа.

"Софийска вода" част от Веолия се стреми към осигуряване на висококачествени водоснабдителни и канализационни услуги на териториите, за които отговаря. Модерната комуникация с компанията през мобилното приложение "Моята вода", уеб-сайта www.sofiyskavoda.bg, денонощната безплатна телефонна линия 0800 121 21 позволява бърза връзка и своевременна реакция за отстраняване на възникващи проблеми.

* съдържание на Софийска вода