От днес, 4 януари, се възобновява присъственото обучение за учениците от първи до четвърти клас в училищата и в детските градини в страната. В училищата ще продължи да се прилага организацията, която да ограничава взаимодействието между отделните паралелки и класовете. Ще продължат да се спазват и установените противоепидемични дейности за дезинфекция на класните стаи и на помещенията в училищата, съобщават от Министерството на образованието и науката.

По време на учебните часове учителите ще носят лични предпазни маски/шлемове, като по решение на педагогическия съвет на училището, или по решение на преподаващия, може да се изисква и от учениците да носят предпазни маски за всеки отделен час. Изключения ще се допускат за ученици, на които, по здравословни причини, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

В училищата трябва да има и дежурни учители, които да се грижат за децата до 18.00 часа, или до приключването на учебните часове при целодневното обучение в съответната образователна институция.

Министерството на образованието и науката е създало организация чрез регионалните управления на образованието за приемането на заявления от родители или от семейства, които желаят децата им да се обучават в електронна среда от разстояние. До 30 декември 2020 г. са постъпили 704 молби за обучение от разстояние в електронна среда за ученици от първи до четвърти клас, съобщиха тогава от МОН.

На 31 декември 2020 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците от пети до 12-и клас - от 4 до 31 януари 2021 г.

Заповедта на министър Вълчев е за всички ученици в страната от пети до 12-и клас и е издадена във връзка с изменение и допълнение на заповед на проф. д-р Костадин Ангелов - министър на здравеопазването, която е за удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в България до 31 януари 2021 г.

"Нареждам в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от пети до 12-и клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии", се казва в заповедта на министър Красимир Вълчев от 31 декември.

Заповедта се издава поради необходимостта от предприемането на мерки за ограничаването на разпространението на COVID-19, с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, на педагогическите специалисти и на другите служители в училищата.