До 2027 г. уредите за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с дистанционни, прие на първо четене парламентът.

Със 71 гласа "за", 0 "против" и 12 въздържали се депутатите одобриха промени в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз.

В законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Определена е и националната цел за енергийна ефективност за 2030 г., като за подпомагане изпълнението й се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания и се посочват задължените лица, в които се включват и търговците на течни горива за транспортни цели.

Подмяната на търговските уреди и на уредите за дялово разпределение с дистанционни ще даде възможност за ежемесечни фактури, няма да има изравнителни сметки, лесно ще се хващат хората, които злоупотребяват или крадат енергия спрямо своите съседи, и това ще даде по-голямо доверие на потребителите спрямо доставчиците на услуги, посочи председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов /ГЕРБ/. Той обясни, че подмяната трябва да се направи до 2027 г. и след това всички доставчици на услуги - ВиК оператори и топлоснабдяване, са задължени да извършват ежемесечно отчитане на потреблението, без изравнителни сметки в края на годината.

Рамадан Аталай /ДПС/ постави риторично въпроса защо смяната на уредите ще е за сметка на клиента. И отговори - защото, когато санирахме сградите, не създадохме възможност търговските уреди да поставим на входната врата на клиента. Много пари се изразходиха за саниране на сградите, но досега нямаме анализ колко енергия е спестена при крайния клиент и колко мощности можем да закрием или да минем на производство на енергия от други мощности, посочи Аталай.

Държавата нищо няма да направи, а всички мерки трябва да бъдат изпълнени от задължените лица, коментира Таско Ерменков /"БСП за България"/. Той даде пример за алтернативни мерки, които да намерят място в законопроекта. Не да казваме, че мерките за подмяна на уредите за дялово разпределение ще бъдат за сметка на собственика, а да кажем, че държавата ще направи програма за тяхната поетапна подмяна с финансови средства, осигурени от държавата, посочи той. Ерменков каза, че между първо и второ четене ще предложат поне 5 процента от сградния фонд да подлежи на обновяване всяка година, което било задължение по директивата. Той коментира, че и този законопроект не е подминат от лобистки член, в който необосновано се намалява 12 пъти обемът на търгуваните горива от бензиностанциите като критерий за задължено лице. По думите му, това е опит за уреждане на отношенията между големи и малки бензиностанции.

НС прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвеждат изискванията на приетия на ниво ЕС законодателен пакет "Отпадъци" и  европейските изисквания за депонирането им.

С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци на 65 на сто през 2035 г., и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци до 2035 г., се посочва в доклада на комисията

Въвеждат се определения за "неопасни отпадъци", "битови отпадъци", "биологични отпадъци", "отпадъци от строителство и разрушаване", "хранителни отпадъци", "оползотворяване на материали", "схема за разширена отговорност на производителя". Регламентира се предприемането на набор от мерки, с които производителите се задължават да поемат финансова и организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране, се посочва още в доклада на комисията.

В хода на разискванията подкрепа за законопроекта изразиха от парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, "БСП за България" и "Обединени патриоти".

Джевдет Чакъров от ПГ ДПС определи законопроекта като "евроинтеграционен". Чакъров заяви подкрепата на парламентарната група за предлаганите изменения и същевременно открои въпросите, които по думите му все още не намират ефективно решение, свързани с отговорността на кметовете, заплащаните такси смет, ефективното разделно сметосъбиране, нерегламентирано изхвърляне на пластмасови отпадъци, нереглементирано горене на стари гуми.

Данка Люртова от ПГ ГЕРБ заяви, че приемането на измененията в Закона за управление на отпадъците се налага от задължението за транспониране на изменено европейско законодателство. Засегнатите и заинтересовани групи, върху които предложението, ще окаже въздействие са 265 общини в България, които следва да предприемат необходимите действия за постигане на новите по-високи цели по рециклиране на битови отпадъци, както и да въведат допълнително задължителното разделно събиране на био отпадъци - опасни отпадъци от домакинствата и текстилни отпадъци до 31 декември 2024 г. По думите й специфична заинтересована група са производителите на храни, дрехи и обувки, защото в рамките на ЕС има заложена цел за трайно намаляване на хранителни отпадъци, както и въвеждане на показатели за измерването им. ГЕРБ ще подкрепи предложения законопроект, защото за нас е важно управлението на отпадъците в съюза да се усъвършенства, заяви Люртова.

Манол Генов от "БСП за България" заяви, че законът се покрива с европейските директиви и изисквания за по-качествен живот на българските граждани. Той каза, че от левицата ще го подкрепят на първо четене и ще внесат промени при разглеждането му на второ. Манол Генов настоя, че са крайно ограничени ресурсите на общините, върху които пада тежестта от въведените на европейско ниво нови цели за ограничаване на депонирането и увеличаване на количеството рециклирани отпадъци. По думите му това изисква допълнително големи инвестиции в сепариращи и компостиращи инсталации. Според депутата Генов може да се окаже, че разделното събиране, ще е "поредният монопол в държавата" и апелира министърът да ревизира начина, по който функционират операторите, които имат правото да оперират с отпадъци за рециклиране. Като проблемни депутатът открои отказите да се събират опасни отпадъци, сред които гуми и лекарства.

Красимир Богданов от ПГ "Обединени патриоти" също подкрепи предлаганите промени. Той заяви, че рециклирането няма алтернатива. За пръв път въвеждаме по-точна и ясна регламентация на дефинициите, които засягат отпадъци и до момента това бе една от слабите страни на нашето управление на отпадъците, каза Богданов.

Министърът на екологията Емил Димитров благодари на парламентарните групи за подкрепата за законопроекта.