За нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) вече да не се издава първо акт, а после санкцията да се налага с наказателно постановление, а всичко да става директно с фиш. Това предлага МВР да се регламентира с промени в ЗДвП (с тях можете да се запознаете тук), съобщи правният сайт "Лекс".

От министерството заявяват, че в момента процесът за установяване на извършените нарушения на правилата за движение по пътищата е много бавен и неефективен.

"Не са редки случаите на нереализиране на административнонаказателна отговорност поради изтичане на установените в закона давностни срокове. У редица нарушители, предимно извършващи многократни нарушения на правилата за движение, установени в ЗДвП, се поражда чувство за безнаказаност, което води до увеличаване на пътнотранспортния травматизъм и неизпълнение на целите на ЗДвП - да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата", изтъкват от ведомството.

И подчертават, че тази две фази за осъществяване на отговорността се запазват и в проекта за промени в Закона за административните нарушения и наказания, а това не работи за санкционирането на нередностите на пътя.

"Налагането на административни наказания за нарушения на правилата за движение по пътищата по законоустановения ред ангажира значителен човешки ресурс на МВР, без да допринася за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм", посочват от МВР.

Промените в ЗДвП предвиждат фишът, с който едновременно се установява нарушението и се налага административно наказание да се съставя в три екземпляра. В него освен данни за нарушителя и превозното средство, ще се описва и нарушението, разпоредбите, които не са спазени, видът и размерът на наказанието, броят контролни точки, които се отнемат, както и как и къде може да се обжалва.

Фишът се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел, който е присъствал при извършване или установяване на нарушението. При липса на очевидец може да се използва и друг свидетел.

Промените предвиждат, че фишът може да се състави и в отсъствие на нарушителя в две хипотези. Първата е, когато нарушителят е известен, "но не може да се намери или след покана, в двуседмичен срок не се яви за съставяне на фиша. А втората - когато нарушението е установено въз основа на материали, изпратени от съда или прокурора.

Фишът се връчва на нарушителя, а той го подписва и получава екземпляр.

"Отказът на лицето да подпише фиша се удостоверява с подпис на един свидетел", предвижда проектът.

Ако той е съставен за нарушение на правилата за паркиране, се издава на собственика или ползвателя на колата, ако има вписан такъв. В тези случаи фишът се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство.

Фишовете ще се обжалват в 14-дневен срок от връчването им, чрез органа, който ги е издал, до районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. А влезлият в сила ще се счита за влязло в сила наказателно постановление.

В измененията в ЗдВП се предвижда, че при плащането на глобата в 14-дневен срок, се дължат 70% от размера ѝ. Ако обаче е фишът е обжалван и потвърден от съда, глобата се плаща в пълен размер.

В проекта за изменения на ЗДвП са описани няколко начина за връчване на фишовете, ако не са издадени в присъствието на нарушителя:

  1. С препоръчано писмо с обратна разписка, от лицензиран пощенски оператор, когато се съставят в отсъствие на нарушителя, по постоянен адрес - за физическите лица, с две посещения на адреса през седем дни.
  2. чрез служители на определените от министъра на вътрешните работи структури и структурни звена за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им, с изключение на електронните фишове.
  3. чрез длъжностни лица на административни органи, при осъществяване на административно обслужване по смисъла на Закона за администрацията, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
  4. по реда на чл. 26 от Закона за електронното управление, когато адресатът е посочил електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление, и е изразил съгласие за уведомяване по електронен път.

"Когато лицето не бъде открито на съответния адрес при второто посещение, се поставя съобщение на видно място, което го уведомява, че фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание или електронният фиш може да бъде получен в 7-дневен срок в съответната структура. Фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание и електронният фиш се считат за редовно връчени с изтичане на този срок", се предлага още в проекта.