Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. м3 вода за питейни нужди на Перник от средата на месец март. В месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към "ВиК Перник" от яз. "Студена" е 0,804 млн. м3 вода за март, съобщават от пресцентъра на министерството.

Освен това с годишния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, считано от средата на март, са планирани да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. "Белмекен", чрез яз. "Бели Искър" за аварийно водоснабдяване на Перник, в размер до 400 000 м3.

А за всеки следващ месец се увеличава и ще бъде по 800 000 м3. Тези количества води са съобразени с взетото Решение на Министерски съвет от 18 януари за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на "Софийска вода" ЕАД.

Предоставените данни от "ВиК Перник" на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. "Студена" показват, че през март 2019 г. реално използваните води са 1,044 млн. м3, а през април 2019 г. - 0,966 млн. м3, когато не е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

С отпуснатите количества вода съгласно месечния график за месец март и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е 1,2 млн. м3 от средата на март.

Предвид отстранените през последните месеци течове и незаконни включвания по водопроводната мрежа, МОСВ е изпратило писмо до "ВиК Перник" с искане да обоснове както поисканото увеличение до 1,200 млн. м3 месечно за питейно-битово водоснабдяване от яз. "Студена", така също и необходимостта от оставането на частичен воден режим на водоподаване, след като през предходните години при използване на по-малки количества от 1,200 млн. м3 месечно не е имало необходимост от въвеждане на воден режим.

За аварийното водоснабдяване на Перник чрез довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино МОСВ още през месец януари е уведомило ВиК оператора за необходимостта от регламентиране на дейността и получаване на разрешително за водовземане, а на 10 март е изпратило и напомнително писмо.

МОСВ напомня, че от месец и половина количества вода, заделени за Перник, са резервирани в яз. "Бели Искър". При наличие на разрешително за водоползване на "ВиК Перник" и договор между "Софийска вода" АД и "ВиК Перник" същите в рамките на до 1 час могат да бъдат подадени към помпена станция Мало Бучино и към Перник.