Общата сума е над 400 000 евро.
Нарушено право на собственост е в основата на другото осъдително решение - по делото "Белев и други срещу България". Жалбоподателите са 42-ма бивши работници на "Плама" АД, чиито трудови договори са били прекратени. Тъй като дружеството е отказало доброволно да изплати паричните им обезщетения, те завеждат съдебно дело. След осъдителното решение срещу дружеството, през 1998 г. всеки от жалбоподателите получава изпълнителен лист. Изпълнителните производства обаче са спрени поради наличие на публични държавни вземания, които се ползват с приоритет пред частните. ЕСПЧ посочва, че жалбоподателите са претърпели необосновано и непропорционално ограничение на правото им на изпълнение на съдебно решение по вина на властите, което е нарушение на правото им на достъп до съд. Не е спазен и балансът между накърняване на правото на собственост на отделната личност и обществения интерес. На жалбоподателите е присъдено обезщетение от общо 288 341 евро за имуществени вреди, 96 600 евро за неимуществени вреди и 9300 евро за разходи и разноски по делото - близо 395 000.
Другите две дела са заведени от Петко Иванов и на Валентин Иванов, са за нарушено право на съдебен процес в разумен срок.
През 1993 г. Петко Иванов е уволнен от работа. На следващата година завежда дело по трудовоправен спор, което приключва чак през 2004 г. - след 9 години и 7 месеца. ЕСПЧ отбелязва, че делото не се е отличавало с никаква фактическа и правна сложност, а продължителността му надминава многократно представите за разумен срок. На жалбоподателя е присъдено обезщетение от 1600 евро за неимуществени вреди и 600 евро за разходи и разноски по делото.
Валентин Иванов се оплаква от продължителността на воденото срещу него наказателно производство, продължило 8 години и 2 месеца. През 1992 г. му е повдигнато обвинение в убийство, а наказателният процес приключва през 2000 г. Както и в други случаи, отнасящи се до действащия преди 2000 г. НПК, ЕСПЧ подчертава пълната липса на ефективно правно средство против прекомерната продължителност на делата и невъзможността за обезщетение на този вид нарушение. Жалбоподателят ще получи 600 евро за нанесените му неимуществени вреди.
По делото "Гаврил Георгиев срещу България" ЕСПЧ единодушно е приел, че българската държава е нарушила правото на свобода и сигурност. Докато е отбивал военната си служба през 2003 г., той е задържан за четири дни по заповед на командира на поделението заради инцидент. Съдът изтъква, че задържането не е постановено от орган с такава юрисдикция, а жалбоподателят не е разполагал с никаква правна възможност да обжалва законосъобразността на задържането си. Присъденото му обезщетение е 2000 евро неимуществени вреди и 1500 евро за разходи и разноски по делото.