Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия.

За тези обекти се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Това решиха депутатите на второ четене с промени в Закона за устройство на територията.

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваемите обекти. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване - и не се намалява определената минимална озеленена площ.

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба, одобрена от общинския съвет.

Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия - културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с общинска наредба.

Депутатите приеха преместваемите обекти, поставени по досегашния ред, да се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по Черноморското крайбрежие - в срок от три години.

НС отхвърли предложението на Рамадан Аталай /ДПС/, направено в пленарната зала, срокът за обектите, извън Черноморието, да бъде пет години.

Депутатите приеха също започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на обекти да се довършват по досегашния ред.

С промените бе прието да не се изисква разрешение за строеж за изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти-частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване; за изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти-частна собственост.

Операторът на електронна съобщителна мрежа носи отговорност за всички причинени вреди на собственика на поземления имот, разпореди парламентът.

При ново застрояване, разрешено по установения ред в поземления имот, операторът на електронна съобщителна мрежа е длъжен да измести за своя сметка изградената от него физическа инфраструктура така, че да не препятства строителството и експлоатацията на бъдещия строеж.

До момента няма никакви изисквания към преместваемите обекти. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов по време на дебатите. По думите му в закона става въпрос за едни елементарни изисквания към тези обекти, към които до момента не е имало никакви.

"Никакви изисквания нямаше към тези преместваеми обекти, които представляват някакви постройки. Ако човек с къща иска да продава сладолед, нищо не пречи да отвори съответно витрина на първия етажа и да продава сладолед в постройка, която е стабилна. Има случаи, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква експертиза, са направени от подръчни материали със заварки, които е правил собственикът", каза още Симеонов. Според него въпросът е сериозен, защото когато духне вятър, постройката може да се разпадне и да нарани човек или да увреди превозно средство.

В рамките на дебата Рамадан Аталай от ДПС репликира Симеонов и заяви, че преди да се излезе на трибуната трябва да се прочетат текстовете. По думите му, ако днес проблема на България са бараките, значи сме много напред.

В дуплика Валери Симеонов посочи, че ДПС манипулира залата.