Директорът на РИОСВ-Бургас прекрати започналата през 2015 г. процедура по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, съвместена с оценка за съвместимост /ОС/ с предмета и целите на опазвани, но защитените зони от мрежата "Натура 2000" за обект "Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти по кадастралната карта на с. Емона, местност Кладери, общ. Несебър" с възложител "Дарс Инвест" ЕООД. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя доклади по ОВОС и доклади по ОС.

Местност Кладери е част от територия, позната сред широката общественост като Иракли. Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост - BG0002043 "Емине" и BG0001004 "Емине-Иракли".

Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон, с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи, посочват от МОСВ.