Средната брутна месечна работна заплата във Варненска област през последното тримесечие на миналата година е 1 099 лв. Това нарежда региона на пето място в страната след София, където средното възнаграждение е било 1 582 лв., София-област - 1 144 лв., Стара Загора - 1 132 лева, и Враца - 1 108 лева.

Спрямо предходното тримесечие средната работна заплата във Варненска област се е увеличила с 4,3 %. В сравнение със същия период на миналата година се отчита ръст от 3,5 %. В обществения сектор той е 9,5 %, а в частния - 1,6 %.

Икономическите дейности с най-високи възнаграждения са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 884 лева; "Професионални дейности и научни изследвания" - 1 680 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 597 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 795 лева; "Други дейности" - 806 лева; "Операции с недвижими имоти" - 876 лева.