Срокът за набиране на потребители за услугите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, е до 30 ноември 2020 г. Допустими кандидати са пълнолетни лица с трайни увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК, съобщават от дирекция "Социални дейности" към Община Варна.

В Центъра ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги за 90 пълнолетни лица и подкрепа на техните семейства, в това число: почасови услуги, полудневна и целодневна грижа, заместваща грижа в рамките на 14 дни в годината и мобилна работа.

Екип от 24 специалисти и помощен персонал ще организират почасовите услуги и дневната грижа, както и посещения в домовете на потребителите от рехабилитатор, медицинска сестра, социален работник и психолог.

Услугите ще се предоставят от 1 декември т.г. За периода на проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

Обявление с подробна информация за подбора и необходимите документи в електронен вариант са достъпни на сайта на Община Варна www.varna.bg, в раздел "Обяви и съобщения". Телефон за допълнителна информация: 052/820 816.