Училищата и детските градини във Варна са готови за предстоящия зимен сезон, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна. Проведени са подготвителните мероприятия, съгласно плана за работа при зимни условия, осигурени са необходимите инструменти за почистване на сняг, както и съответното количество сол, пясък и други материали.

Проверени са отоплителните и електронагревателни уреди и захранващите ги eлектроинсталации, техническото състояние на водопроводните мрежи, канализациите и шахтите на училищните сгради. Училищата на течно гориво разполагат с необходимите количества за началото на отоплителния сезон.

Тези, които са на газ или на топлоенергия, също разполагат с количества газьол, необходими при аварийно спиране на основното захранване. В едно училище има закупен генератор за осигуряване на аварийно електрозахранване. Направена е профилактика на горелките, котлите и отоплителните инсталации.

Извършена е проверка на газсигналните системи.

Предприети се необходимите мерки за безпроблемната работа на детските градини по време на зимния сезон. На територията на община Варна има 51 общински детски градини, 3 от тях са на газ, 3 - с електрическо отопление, 10 - с парно отопление чрез централна топлофикация и 35 детски градини са с локално отопление с котли на газьол. Осигурено е и алтернативно отопление - климатици. В детската градина номер 49 "Боров кът" в село Каменар са осигурени сухи пакети храна, при евентуални неблагоприятни климатични условия.