Административен съд - Варна пусна още коли в Морската градина в морската столица. По жалба на собственици на имот магистратите спряха предварителното изпълнение на решението на Общинския съвет за достъпа на коли до алеята в източната част на зоопарк Варна.

Няма да бъдат поставени бариера и ограничителни знаци.

В мотивите си съдът посочва, че в случая оспореното решение и неговото предварително действие /изпълнение/ засяга конституционно гарантираното право на собственост на молителите, прогласено в чл.17 от Конституцията на РБългария, тъй като се ограничава достъпа до собствените им имоти. Още повече, че към момента не е организиран достъпът на пътни превозни средства на територията на Приморски парк и не е въвеждан пропускателен режим за автомобили с предходно решение на ОбС-Варна.

Въведената с обжалваното решение забрана за влизане на МПС е абсолютна и към момента не е предвидено никакво изключение от нея, вкл. за собственици на имоти, попадащи в обхвата на действие на забраната.

Съдът приема, че е налице потенциална възможност за настъпване на трудно поправими вреди по смисъла на закона.за жалбоподателите. В заключение съдът формулира извод, че искането за спиране действието на обжалваното решение на ОбС-Варна е основателно и следва да бъде уважено