Поставянето на спасителните постове на морските плажове, намиращи се извън територията на курорти от национално значение, трябва да бъде през 150 метра, а не през 100 м, както е записано в текста на сега действащата Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Това е записано в доклад по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата от 1996 г.

Проектопостановлението, заедно с доклада, предварителната оценка на въздействието и становището на дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет, е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на туризма и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

В доклада се посочва, че това ще позволи намаляването на разходи за оборудване и оптимизиране на броя на назначените спасители от страна на концесионерите и наемателите. Същото съображение важи и за областните управители, които от своя страна имат ангажимента за обезпечаване на задължителните дейности по неохраняемите морски плажове.

В сегашната ситуация на пазара на труда у нас, която затруднява всеки наемател или концесионер на морски плаж да назначи нормативноизискуем брой спасители, които да са адекватно подготвени и способни за реакция в кризисни ситуации, считаме за адекватно увеличаването на разстоянието между спасителните постове с още 50 метра, посочват авторите на доклада.

Други съображения за това предложение е получаването на множество оплаквания за откраднато и/или изчезнало спасително оборудване.

В доклада се посочва, че е взето под внимание предложението на Българския червен кръст за промяна на текста, касаещ разкриването на спасителни постове на морските плажове. Морските плажове, намиращи се извън територията на курорти от национално значение, където потокът от плажуващи туристи е драстично по-малък в сравнение с плажовете в курортите и населените места, не е необходимо да бъде разкриван спасителен пост през разстояние от 100 м брегова ивица.

Друго предложение е за увеличаване размера на дължината на бреговата ивица при разкриването на медицински пункт, определяща адекватно бройката на необходимите съществуващи медицинските пунктове. При наличие на двама спасители на пост е напълно възможно обезопасяването на акватория от 150 м, а оборудването на медицинските пунктове е напълно достатъчно за обслужването на нуждаещи се плажуващи, пребиваващи в рамките на плажната ивица, още повече, че при недостиг на даден медикамент, или изразходван такъв, концесионерът или наемателят има задължението за набавянето на нов, се посочва в доклада.

Предлага се за черноморски плажове с дължина на бреговата линия до 200 метра да има един медицински пункт или да се осигурява подвижен реанимационен екип; за плажове с дължина на бреговата линия от 201 метра до 1 000 метра - един медицински пункт и подвижен реанимационен екип; за тези с дължина от 1 001 метра до 2 000 метра - един реанимационен пункт и един медицински пункт и подвижен реанимационен екип; с дължина от 2 001 метра и повече - един реанимационен пункт, два медицински пункта и подвижен реанимационен екип.

Предлага се съгласуваните до влизане в сила на постановлението програми за организацията на водноспасителната дейност, придружени със схеми за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове за летен сезон на 2020 г. да запазят действието си и да се изпълняват в параметрите, посочени в тях.

Предлаганата промяна в подзаконовата нормативна уредба цели да доведе до оптимизиране и осъвременяване на начина на работа на място на морския плаж на водноспасителните и медицински кадри и оборудване и от друга до постигане на стабилност и ефективност на разходите на бизнеса, за да се създаде предпоставка за правилно разходване на средствата и увеличаване на инвестициите в сектора, където действително са необходими, се посочва в доклада.

Предложеният проект на акт не изисква изразходване на допълнителни средства, извършване на трансфери и други плащания. Проектът на Решение на Министерския съвет няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.