Продължават дейностите по рехабилитация на образователната инфраструктура във Варна, финансирани от ОП "Региони в растеж". Удължаване на срока ще има за 3 училища - СУ "Д. Дебелянов", и І ОУ "Свети княз Борис І" и VII СУ "Н. Геров" - заради временно прекъсване на строителния процес поради неблагоприятни метеорологични условия, съобщиха от Варненската община.

В VІІ СУ "Н. Геров" строително-монтажните работи ще приключат до края на септември, след което следва процедура по въвеждане на сградата в експлоатация. За тези три училища остават в сила промените от миналата учебна година:

  • учениците от СУ "Д. Дебелянов" продължават учебен процес в СУ "Л. Каравелов", СУ "Елин Пелин" и ОУ "Ив. Вазов";
  • учениците от I ОУ "Св. княз Борис I" - в СУ "П. Кр. Яворов";
  • учениците от VII СУ "Н. Геров" - в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, ОУ "Черноризец Храбър", Първа езикова гимназия и IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри".

Ремонтите в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и в Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" се движат в срок. Предстои доставка на обзавеждане и оборудване - климатици, компютри и мебели.

В 2 училища и 3 детски градини започват строително-ремонтни дейности - в ОУ "Ст. Караджа", II ОУ "Н. Вапцаров", ДГ "Първи юни", ДГ "Светулка" и ДГ "Ян Бибиян". Директорите на съответните учебни заведения са предприели необходимите организационни действия за преместване на децата и учениците, съгласувано с Община Варна и РУО - Варна:

  • учениците от ОУ "Ст. Караджа" се преместват в сградата на ОУ "Ангел Кънчев";
  • учениците от ОУ "Н. Вапцаров" остават в сградата на училището си, там ще има вътрешна организация на учебния процес по корпуси.

Децата от детските градини се преместват заедно с педагогическия и непедагогическия персонал, както следва:

  • ДГ "Първи юни" - в ДГ "Пламъче", ДГ "Детски свят", ДГ "Приказка", ДГ"Българче" и ДГ "Маргаритка";
  • ДГ "Светулка" - в ДГ "Теменужка", (филиалите на ул. "Цар Симеон" и ул. "Кап.Райчо"), ДГ "Слънчева дъга", ДГ Златно зрънце" и филиал Бисерче" на ДГ "Чайка";
  • ДГ "Ян Бибиян" - децата от филиала се преместват в централната сграда на детската градина.

Информация относно организацията на учебния процес може да бъде намерена на сайта на всяко училище.