Електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна започва в 10 ч. на 1 юни, понеделник. Крайната дата за онлайн подаване на заявленията е 23,59 ч. на 15 юни, а резултатите ще бъдат обявени до 17 ч. на 22 юни, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

Оттам напомнят на родителите новите моменти в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата. Водещ критерий за прием е близостта на детската градина или училището по постоянен или настоящ адрес на детето.

Заради усложнената обстановка, удостоверението за уседналост ще се проверява служебно.

При записване родителите трябва да представят: лична карта на родителя за сверка и копие от акт за раждане на детето. При наличие на допълнителни критерии - документи, които ги доказват.

Ако детето е прието, но не бъде записано в срок, то отпада от класирането и родителят трябва да регистрира ново заявление и да получи нов входящ номер.Тази тази година децата от яслена група в детските градини автоматично ще преминават в първа възрастова група на същото детско заведение.