В условията на световна пандемия Община Варна е планирала да увеличи средствата за социални грижи за най-уязвимите граждани. В проектобюджета за 2021 г., който предстои да бъде разгледан в ОбС, е предвидена макрорамка за социалните дейности от 21 983 000 лв. Това е увеличение с 4,8 млн. лв. спрямо предходната година, съобщават от общината.

Целта е да бъде продължена политиката за подобряване на качеството и достъпа до предлаганите социални услуги, както и гарантиране на устойчивост на реализираните проекти.

4 040 539 лв. са отделените средства за общинската социална програма, което е ръст с 260 000 лева спрямо 2020 г.

В програмата са осигурени средства за редица услуги като:

- Домашен социален патронаж, който осигурява топла храна на 1 200 социално слаби граждани;

- Социални услуги в домашна среда - асистенти за подпомагане на 120 деца със специални образователни потребности;

- Лични асистенти, чрез които се осигуряват социални услуги в домашна среда за около 900 души с увреждания и з лица над 65 години - с ограничения или невъзможност за самообслужване.

През 2021 година Община Варна ще стартира и нова социална услуга - асистентска подкрепа, която ще осигури почасови услуги за хора с увреждания и за деца. Продължени ще бъдат и останалите 58 броя социални услуги, които се реализират в социални центрове.

В проектобюджета са заложени средства за издръжка на домове за стари хора, на 24 пенсионерски клуба, както и на приюта за временно настаняване на бездомни хора.

209 600 лева са предвидени за помощи за битови нужди на социално слаби лица. Те се отпускат след представяне на необходимите документи и решение на Общинския съвет.