Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила определение на тричленен състав от 16 май 2022 г., с което частично беше отменено решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 4 април 2022 г. и изцяло без разглеждане беше оставено предложение на министъра на правосъдието на Република България за образуване на производство за действия и бездействия в периода преди встъпването в длъжност на главния прокурор Иван Гешев.

Върховните магистрати приемат, че определението на тричленния състав на ВАС, в обжалваната му част е правилно и законосъобразно, тъй като кореспондира с мотивите на решение по конституционно дело № 17/2021 г. на Конституционния съд на Република България , чл.12, т.4 от Правилата на Висшия съдебен съвет и чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

Съдебният състав анализира приложимите норми от Закона за съдебната власт с оглед описаната от Конституционния съд специфика на "стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители" на двете върховни съдилища и главния прокурор.

В определението се сочи, че "съгласно мотивите на решение по к. д. № 17/2021 г. на КС председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор са административни ръководители, но и магистрати, поради което за тях важат и общите за всички съдии, прокурори и следователи етични норми на поведение.

Същевременно организационно те заемат такава висока длъжност, която не позволява спрямо тях да се приложат общите правила за търсене на дисциплинарна отговорност, валидни за всички съдии, прокурори и следователи, както и за останалите административни ръководители в органите на съдебната власт.

Провиненията, предвидени в чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно защото са извършени от стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители. Записаното в отивите на КС, че се имат предвид провинения извършени от стоящите най-високо в системата на съдебната власт административни ръководители означава, че следва да са извършени в това им качество.

Определението по административно дело 5410 от 2022 г. не подлежи на обжалване.

Решението идва след като през май Върховният административен съд задължи Висшия съдебен съвет да разгледа частично т.нар. случай "Жоси", който беше посочен сред основанията на министъра на правосъдието Надежда Йорданова в искането ѝ за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Случаят е от преди 8 години и е свързан с бащата на обвинител номер едно - Стоимен Гешев. Съдебните кадровици не допуснаха дебат по същество по него с мотив, че е свързан с период, в който Иван Гешев е бил само редови прокурор. Според Върховния административен съд обаче Съветът трябва да обсъди евентуални действия или бездействия на Гешев по този казус, но само след датата, на която е встъпил като главен прокурор - 18 декември 2019 година.