Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд София-град и окончателно отказа регистрация в ГРАО на брак между две жени (на двойка от женски род - по съобщението на съда), сключен във Великобритания. Делото беше образувано по жалба срещу решението на Административен съд - София-град. Това съобщи Върховният административен съд (ВАС).

Първоначално кметът на район "Люлин" е отказал актуализиране на семейно положение в личен картон. След това Административния съд отхвърля жалбата срещу този отказ. Сега тричленен състав на ВАС е потвърдил решението на долната инстанция.

Съгласно българския закон еднаквият пол на лицата, желаещи да сключат брак е пречка за сключване на брак. Както Конституцията на Република България така и Семейният кодекс установяват като задължително условие за сключване на граждански брак разнополовост на съпрузите, се казва в решението на ВАС. С исканата регистрация ще се признае, че няма пречки за сключване на брак, и същата ще представлява основание за неговото признаване, което е в противоречие с българското законодателство. Навсякъде правната уредба - разглежда семейните отношения, като правоотношение между двата биологични пола- мъж и жена. Липсва нормативна уредба която да предвижда правоотношение с други участници, както и не се предвижда неговото съдържание, промени и прекратяване, упражняване на съпружески и родителските права и т.н., изтъква Върховният съд.

Това означава, че ако условията за сключване на брак, съгласно българското законодателство не са били налице по отношение на тези български граждани към момента на сключване на брака, то този брак (макар и допустим, съгласно законите на държавата, в която е бил сключен) няма да породи правни последици в България, отбелязва ВАС и посочва основанието: чл.4, ал.1 от Семейни кодекс. Брак, който не е породил правни последици в България няма как да бъде признат и съответно регистриран.

Върховните магистрати от тричленния състав са на мнение, че няма нарушение и на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС, тъй като правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони, които регулират упражняването на това право. Съдът на Европейските общности се е произнесъл, че поради невъзможността да бъде постигнато съгласие между държавите членки относно еднополовите бракове, партньорите в тези съюзи не могат да имат правата на семейни членове за целите на свободното движение на работници по смисъла на европейското право, подчертават магистратите.

Това е третото дело с подобен предмет, което се разглежда във ВАС и съдът има непротиворечива практика по този въпрос, се казва в съобщението на ВАС и се посочват решения от 15 юни 2017 г. и от 18 май 2017 г. по дела, заведени през 2016 г.

От съда отбелязват, че тези три дела се различават от делото, по което с решение от юли тази година ВАС потвърди правото на еднополова двойка да пребивава на територията на Република България. Това решение на върховните магистрати не засяга еднополовите бракове, а се отнася само и единствено до правото на граждани на ЕС да пребивават законно продължително на територията на друга страна-член на Общността, в случая Република България, заключава ВАС.