Шестима от общо девет желаещи са допуснати до участие в процедурата за подбор на тримата български кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието.

На 30 ноември изтече срокът за подаване на документи. Желание да станат европейски прокурор са изявили следните магистрати:

 1. Александър Атанасов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна;
 2. Анна Аврамова-Градева - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград.
 3. Дария Христова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив
 4. Десислава Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура;
 5. Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура-гр. Пловдив;
 6. Каролина Хлебарова - прокурор във Върховната касационна прокуратура
 7. Мария Стоянова - районен прокурор на Елин Пелин;
 8. Сава Петров - прокурор във Върховната касационна прокуратура;
 9. Теодора Георгиева - съдия в Административен съд - София град.

На 4 декември седемчленната комисия по подбор на кандидатите за заемане на длъжността европейски прокурор е разгледала документите и е допуснала до по-нататъшно участие шестима от тях. Те са Aлександър Атанасов, Дария Христова, Десислава Пиронева, Каролина Хлебарова, Сава Петров и Теодора Георгиева.

На 11 декември шестимата ще бъдат изслушани, като всеки ще има възможност да представи мотивацията и визията за работата си като европейски прокурор.

До 31 декември комисията трябва да подбере тримата български кандидати за европейски прокурор, а предложението за тяхното одобрение трябва да бъде внесено в Министерския съвет до 15 януари 2019 г. от правосъдния министър.

Според Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура всяка държава представя трима кандидати за позицията на европейски прокурор като те трябва да отговарят на следните условия:

 • да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система в съответната държава членка;
 • тяхната независимост да е извън съмнение;
 • да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответните си държи членки и които имат съответен практически опит в националните правни системи, финансовите разследвания и в международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Одобрените от България три кандидатури ще бъдат обсъдени от специален комитет по подбора с 12 членове, избрани измежду бивши членове на Съда на ЕС и Сметната палата, бивши национални членове на Евроюст, съдии от националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност.

След като получи мотивирано становище от комитета, Съветът на ЕС ще трябва да избере и назначи един от българските кандидати за европейски прокурор.