Върховният административен съд (ВАС) спря действието на новата наредба за конкурсите за директори на училища и така и стотиците конкурси, обявени в цялата страна, съобщи Лекс. 

Наредба № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование беше обнародвана на 5 юли 2022 г. Произнасянето на съдиите е във връзка със случай на кандидатка за директор на Средно училище "Д-р Петър Берон" в Пазарджик.

В определението си върховните съдии Мариника Чернева (председател на състава), Мирослав Мичев и Александър Митрев (докладчик) сочат, че целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, които са я обжалвали.

ВАС приема, че ако обявените конкурси за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование продължат при действието на оспорената наредба, това би ограничило възможностите на жалбоподателката да участва в този за пазарджишкото училище, предвид евентуално несъответствие с поставените в подзаконовия нормативен акт изисквания към кандидатите.

"Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс", изтъква ВАС.

И напомня, че централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на училища, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало сериозно засягане на обществения интерес, включително и на кандидатката от Пазарджик.

"Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година", пише ВАС.