Изтече ли мандатът на конституционен орган правомощията му се прекратяват. Конституцията изрично забранява членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да бъдат избирани за два последователни мандата. Ако се приеме, че тъй като Народното събрание не избира нов състав, "старите" инспектори продължават да упражняват правомощията си и след края на първия си мандат, това означава, че те де факто изпълняват два последователни мандата, което е изрично забранено, при това не без причина.

Това заявява президентът Румен Радев в становище до Конституционния съд (КС), съобщава "Лекс".

Както е известно, Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) поиска КС да разтълкува основния закон, заради проблема с изтеклия преди повече от две години мандат на ИВСС и отказа на парламента да избере нов състав. Върховните съдии поставиха два въпроса - първият е дали с изтичането на мандата правомощията на органа се прекратяват, а в торият - дали е допустимо ли е ИВСС да преустанови дейността си за неопределено време, тъй като е с изтекъл мандат, а Народното събрание не изпълнява задължението си да избере нов състав.

На първия въпрос президентът отговаря категорично, че изтичането на срока на мандата на конституционен орган води до прекратяването на правомощията му.

Той изтъква, че Конституцията изрично забранява главният съдебен инспектор и инспекторите при ИВСС да бъдат избирани за два последователни мандата, а оставането им след края на първия, означава де факто изпълнение на втори мандат. И така стига до извода, че конституционният законодател е заложил разбирането, че с изтичането на сроковете, за които са избрани, мандатът на инспекторите се прекратява. Т.е. с изтичането на мандата се прекратяват и правомощията им.

"Обратното би означавало обезсмисляне - както на срока, така и на правомощията", изтъква Румен Радев. И заявява, че единствено законодателят може да прецени дали да създаде изрични разпоредби при какви случаи инспекторите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Народното събрание на нов състав на ИВСС.

Макар това да не е предмет на делото пред КС, президентът заявява и друго: "Единствено съдилищата са компетентни да преценяват правните последици от актовете на органи, чиито персонален състав е с изтекъл мандат. При наличие на правен спор, съдилищата го решават, като прилагат пряко Конституцията и принципите на правото, съобразно конкретните факти. Това е функция само на съдебната власт. Преценката за правните последици от факта на изтеклия мандат върху законосъобразността на конкретен акт е част на конкретно съдебно производство. Конституционният съд не би могъл да я изземе, дори и посредством най-силното му правомощие - тълкувателното".

ВАС обаче поставя и въпроса дали е допустимо конституционно установен орган да не функционира, защото парламентът не е избрал негов нов състав.

Държавният глава започва отговора си така: "Ако се приеме, че Конституцията търпи положения, в които органите, създадени чрез нея, могат да преустановят функциите си за неопределено време, то това би означавало, че Конституцията самоотрича държавния ред, който тя установява".

Но след това все пак посочва, че преустановяването на дейността на конституционните органи може да следствие от фактическа невъзможност той да осъществява дейността си, тъй като персоналният му състав не е попълнен.

"Би могло да се поддържа, че в тези случаи преустановяването на действието на органите е форма на политическа отговорност спрямо системно бездействащия парламент, който в една демокрация би следвало да бъде притиснат от обстоятелствата, за да започне съответните процедури по избор. Именно затова правните последици от актовете на органи с преустановени правомощия не следва автоматично да засягат законосъобразността на техните актове, а да бъдат предмет на конкретни съдебни производства. Преустановяването на дейността на орган поради бездействието на парламента, не бива и не може да бъде за сметка на правата и задълженията на трети добросъвестни лица", заявява държавният глава.