Върховната административна прокуратура възложи на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева спешно да провери дали в страната се внасят и употребяват неразрешени или негодни продукти за растителна защита.

Във ВАП е образувана преписка по разследването на Нова телевизия, в което се съдържат данни, за това че земеделски производители използват забранени препарати. Материалът е направен по повод поредния случай с измряла риба в река.

"ВАП назначава спешна проверка, която трябва да установи осъществява ли се внос, пускане на пазара или употреба на неразрешени или негодни продукти за растителна защита, както и на продукти за растителна защита от лица, които не притежават разрешение за пускане на пазара и употреба. Обхватът на проверката трябва да установи земеделските производители използват ли препарати за растителна защита, които не са разрешени или съдържат такива съставки. Резултатите от проверката следва да се обобщят в доклад", заявиха от прокуратурата.

"В случай, че се разкрият и други обстоятелства от значение за правилното изясняване на поставените въпроси, същите да следва да бъдат описани в обобщаващия акт. В него трябва да бъдат вписани още направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Докладът от проверката следва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок", се казва още в съобщението.