Със свое решение ОИК-Ракитово обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на Костадин Щерев Холянов, избран за кмет на Община Ракитово на изборите за общински съветници и кметове през 2019 година.

Той е обявен за избран за кмет на Община Ракитово с Решение от 5 ноември 2019 година.

Причината е влязло в сила решение на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси, потвърдено окончателно с решение на ВАС.

Комисията обезсилва издаденото на Костадин Щерев Холянов удостоверение от ОИК Ракитово, за избран кмет на община Ракитово.

Препис от решението, ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово е изпратен на ЦИК.

Решението може да се бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Казусът

Според решението на Антикорупционната комисия е бил установен конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов - кмет на Община Ракитово, за мандати 2015 - 2019 г. и 2019 - 2023 г. Производството е образувано на 17 юни 2020 г., след като са изнесени данни за извършени нарушения от кмета при провеждане на обществена поръчка за доставка на гориво.

В хода на проверката е установено, че кметът е сключвал договори за доставка на горива и е подписвал платежни нареждания на обща стойност 432 200 лева между Община Ракитово и фирма, свързана с неговия син Щерян Холянов.

В тази връзка КПКОНПИ е наложила 6 различни санкции на градоначалника. В две от тях е установен конфликт на интереси, за което са му наложени 2 глоби по 5000 лева, в полза на държавата са отнети 37 157,97 лева, представляващи материална облага, реализирана от свързания с Костадин Холянов негов син щерян Холянов. В полза на Община Ракитово пък от кмета са отнети други 289,90 лв., представляващи дневни възнаграждения, получени от деянието, породило конфликт на интереси.