Делата за общо 30 740 извършени престъпления са приключили в рамките на миналата година, като от тях 10 747 са завършили с ефективно осъждане, 15 241 - с условно, а 641 - с оправдаване. 268 са били прекратени, а 3 843 са завършили с освобождаване от наказание, съобщават от Националния статистически институт. 

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 25 988 извършени престъпления, което е с 9,9 на сто повече в сравнение с 2020 година, обобщават от НСИ. 

През 2021 г. най-голям е бил броят на общоопасните престъпления - 13 654, или 52,5 на сто от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. В сравнение с предходната година през 2021 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията (с 9,7 на сто), така и на броя на осъдените (с 10,3 на сто). В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 9 197, или 67,4 на сто от общия им брой. За извършването им са осъдени 8 323 души или 68,4 на сто от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2021 г. са 3 298, а наказаните за тях са 2 753. 

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2021 г., са тези против собствеността, които включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 744 извършени престъпления (18,3 на сто от всички, завършили с осъждане), което е с 0,9 на сто повече в сравнение с предходната година. Осъдените са 5 147, или 21,3 на сто от общия брой на осъдените през 2021 година. 

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 68,7 на сто от престъпленията против собствеността и 12,5 на сто от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 261 извършени кражби, а осъдените за тях са 3 704. През 2021 г. за 444 грабежа, които са са сред най-тежките престъпления против собствеността, са осъдени 511 души. За извършени 358 измами са осъдени 381 души или 7,4 на сто от осъдените за престъпления против собствеността, цитира "24 часа" НСИ. 

През 2021 г. с осъждане са завършили 2 153 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което е 8,3 на сто от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1 968 души или 8,2 на сто от общия брой на осъдените. Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления.

За 1 351 нарушения на държавната граница са осъдени 1 303 души или съответно 62,7 на сто от престъпленията и 66,2 на сто от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. За 68 превеждания през граница са осъдени 102 души или 5,2 на сто от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. 

През 2021 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 1 245 извършени престъпления против стопанството или 4,8 на сто от общия брой на наказаните престъпления, като за тях са осъдени 1 248 или 5,2 на сто от всички осъдени. Става дума за общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система. 

През 2021 г. са наказани 1 763 престъпления против личността (6,8 на сто от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 517 или 6,3 на сто от общия брой на хората с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди. С осъдителни присъди са завършили делата за 71 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 75 души. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 43 наказателни дела. Осъдените за този вид престъпления са 21.