Главният прокурор Иван Гешев е отправил предложение до министъра на правосъдието Данаил Кирилов да упражни правомощията си, като инициира промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Според главния прокурор разпоредбата на чл. 180 ал. 2 от ЗИНЗС несъответства на стандартите на чл. 5 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и свързаната с приложенията му практика на Европейския съд по правата на човека.

Според разпоредбата, задържаните лица се освобождават в първия работен ден, ако указ за помилване или съдебни актове за освобождаване са получени в извънработното време в местата за лишаване от свобода. Според Гешев явно това нарушава правата им и трябва да бъде променено.

Не е ясно дали Гешев настоява за мигновеното им пускане или по-скоро за дежурни групи, които да обработват подобни документи за моменталното пускане на освободените или помилваните. 

Докато чл. 5 от ЕКПЧОС казва, че:

Всеки има право на свобода и сигурност. Никой не може да бъде лишен от свобода освен в следните случаи и само в съответствие с процедури, предвидени от закона:

а) законно лишаване от свобода на лице по силата на постановена от компетентен съд присъда;

b) законен арест или лишаване от свобода на лице за неизпълнение на законно съдебно решение или с цел осигуряване на изпълнението на задължение, предписано от закона;

с) законен арест или лишаване от свобода на лице с цел да се осигури явяването му пред предвидената в закона институция при обосновано подозрение за извършване на престъпление или когато обосновано е призната необходимостта да се предотврати извършване на престъпление или укриване след извършване на престъпление;

d) лишаване от свобода на непълнолетно лице на основата на законно решение, за да се осигури надзор с възпитателна цел, или законно лишаване от свобода на такова лице с цел да се осигури неговото явяване пред предвидената в закона институция;

е) законно лишаване от свобода на лице с цел да се предотврати разпространението на инфекциозни болести, както и на душевноболни лица, алкохолици, наркомани или скитници;

f) законен арест или лишаване от свобода на лице с цел да се предотврати незаконното му влизане в страната или на лице, против което се предприемат действия за неговото депортиране или екстрадиция.

2. На всяко арестувано лице трябва незабавно да бъдат съобщени на разбираем за него език основанията за арестуването му и всички обвинения, които му се предявяват.

3. Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в съответствие с разпоредбите на т. 1 (с) на този член, трябва своевременно да бъде изправено пред съдия или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на освобождаване преди гледането на неговото дело в съда. Освобождаването може да бъде обусловено от даването на гаранции за явяване в съда.

4. Всяко арестувано или лишено от свобода лице има право да обжалва законността на неговото задържане в съда, който е задължен в кратък срок да се произнесе; в случай, че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди незабавното освобождаване на задържаното лице.

5. Всяко лице, арестувано или лишено от свобода в нарушение на изискванията на този член, се ползва с осигурено от правните процедури право на обезщетение.

Предложението на главния прокурор до министъра на правосъдието цели да преодолее прилагането на нормата на чл. 180, ал. 2 от ЗИНЗС в нарушение на стандартите на ЕКПЧОС, уточняват от прокуратурата.