Пленумът на съдиите от ВАС прие становище във връзка с конституционно дело 12 от 2018 г., което бе образувано срещу част от промените в АПК по три искания, съобщи пресслужбата на Върховния административен съд.

Екип от 12 върховни съдии изготвиха по два варианта (че текстовете противоречат, и че не противоречат на Конституцията на Република България) на становища по оспорените текстове, касаещи подсъдността, откритите и закрити заседания по административни дела, таксите за касационно обжалване и промените, свързани с въвеждането на едноинстанционни производства.

Какви са решенията:

  • 78 от присъствалите 79 съдии от Пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи промените в подсъдността не противоречат на Конституцията.
  • 50 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи въвеждането на закрити съдебни заседания по касационни дела във ВАС противоречат на Конституцията.
  • 74 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи промяна в таксите, събирани от административните съдилища не противоречат на Конституцията.
  • 72 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи въпроса за едноинстанционните съдебни производства не противоречат на Конституцията.

Кадрови промени - нови председатели

Трето и Шесто отделения на Върховния административен съд ще бъдат с нови председатели. Това са Марио Димитров и Любомир Гайдов, които бяха изслушани вчера от Пленума на съдиите, по предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков. Предстои процедура по назначаването им.

Марио Димитров е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски". Има над 29 години общ юридически стаж, от които над 25 години като съдия. Във ВАС работи над 10 години. Бил е съдия в Административен съд София град, в Районен съд - Ловеч и в Окръжен съд - Ловеч. От август 2001 г. до септември 2004 г. е бил заместник-министър на правосъдието. В момента Марио Димитров е съдия в Четвърто отделение.

Любомир Гайдов е магистър е по право от СУ "Св. Климент Охридски". Завършва "Стопански и финансов мениджмънт" в Института за следдипломна квалификация към УНСС. Има над 26 г. общ юридически стаж, от които над 11 г. като съдия. Работил е в Министерство на търговията като юрисконсулт, а впоследствие и като началник отдел "Управление на търговските дружества". Бил е главен юрисконсулт в Министерство на промишлеността. От 1997 г. до 2007 г. е работил в Министерство на здравеопазването като главен юрисконсулт и директор на дирекция "Правна". Бил е съдия в Административен съд - София-област. От август 2009 г. до ноември 2009 г. и от февруари до май 2017 г. е бил заместник-министър на здравеопазването. В момента Любомир Гайдов е съдия в Шесто отделение на ВАС.