Бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев отива на съд. Това съобщават от Окръжна прокуратура - Благоевград. Според държавното обвинение той е предоставил фалшива информация, за да получи еврофинансиране за къща за гости.

Манолев подаде оставка от поста и след това беше разследван заради къщата за гости, която се оказа в негов имот, недостъпна за туристи и собственост на жена. Тогава от държавното обвинение изразиха съмнение, че може да е подставено лице.

Като съучастник на Манолев е обвинена и въпросната жена - Ана Димитрова (на 25 години),  тя е подала документите за финансиране пред Държавен фонд "Земеделие".

Въпреки че нямала финансови средства за извършване на инвестиция по проекта към датата на кандидатстването ѝ, тя представила неверни сведения като подписала декларация, че е осигурила такива в размер на близо 600 хил. лв.

Държавното обвинение посочва, че Манолев умишлено е склонил жената да извърши престъплението. Той я улеснил чрез даване на съвети и разяснения относно процедурата за кандидатстване.

От съда посочват, че в периода от 13.05.2013 г. до 14.10.2015 г. обвиняемата Димитрова, като търговец - ЕТ "А. - А.Д." гр.Сандански, в съучастие като извършител с обвиняемия Манолев като подбудител и помагач, пред Държавен фонд "Земеделие" - Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, пред Държавен фонд "Земеделие" София и пред Дирекция "Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони" и отдел "Регионална разплащателна агенция" Благоевград представила неверни сведения, за да получи средства от фондове на Европейския съюз.

На 13.05.2013 г., в Благоевград, Димитрова като търговец кандидатствала по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от програма "Развитие на селските райони 2007-2013".

В тази връзка подала заявление за подпомагане за "Изграждане на жилищна сграда за гости" в местността "Чинар куши", в района на Сандански. Към заявлението Димитрова представила документи, сред които регистрационна карта като земеделски производител, ведно с анкетна карта и формуляр към нея, годишна данъчна декларация за финансовата 2012 г. и справка - декларация за приходите от продажби по видове дейности.

В представената от обвиняемата Ана Димитрова, в качеството й на кандидат анкетна карта и формуляр към нея, било заявено, че са налице основания за регистрацията й като земеделски производител. Като основание за това бил посочен договор за отдаване под наем на земеделска земя от 01.10.2011 г. и стопанисване на лозе с площ 9,7 дка. в местността "Мездра", в района на с. Кулата, община Петрич. В действителност обаче през стопанската 2011/2012 г. имотът не бил стопанисван от нея.

Въпреки че нямала финансови средства за извършване на инвестиция по проекта към датата на кандидатстването й, тя представила неверни сведения като подписала декларация, че е осигурила такива (в размер на 576 668,55 лв., без ДДС). Наред с това посочила, че през 2012 г. имала приход минимум 50 % от земеделска дейност, реализиран от продажба на земеделска продукция (грозде на стойност 6 790 лв.). Това обстоятелство също не отговаряло на действителността.

На 30.04.2014 г., с писмо пред Държавен фонд "Земеделие" в София, Ана Димитрова представила сведения, удостоверяващи извършване на разходи от нейна страна и получаване на приходи, свързани с отглеждане на лозе от земеделска дейност през 2012 г.

За целта тя приложила договор за отдаване под наем на земеделска земя, в който като наемодател и собственик бил посочен Александър Манолев - другият обвиняем по делото. В същото време обаче въпросният имот бил собственост на "Т.А." ЕООД. Освен това, обвиняемата приложила фактури за обработка на лозе и продажба на грозде сорт "Мелник", въпреки, че посочените в тях дейности не били извършени.

Впоследствие, с цел неправомерно получаване на средства от европейски фонд, в заявка за плащане Ана Димитрова, в качеството й на бенефициент, декларирала, че всички представени от нея официални документи към 14.10.2015 г. удостоверяват действителното правно положение, както и че представените от нея частни документи са автентични и носят нейния подпис.

Тя приложила констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт образец 15) за "Изграждане на жилищна сграда за гости" в местността "Чинар куши", който обаче не бил подписан от нея. Освен това, обвиняемата представила фактури на стойност 350 000 лв. с ДДС и 331 357,79 лева с ДДС, с приложени към тях платежни нареждания, за да докаже действително извършване на направените разходи по инвестиционния проект, въпреки, че разходите са били за изграждане на къща за лични нужди на другия обвиняем - Александър Манолев.

Обвиняемият Манолев  подбудил и умишлено склонил обвиняемата Димитрова за извършване на престъплението. Той я улеснил чрез даване на съвети и разяснения относно процедурата за кандидатстване, условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и необходимите за това документи. В частност обвиняемият осигурил счетоводна и строителна фирми, недвижим имот, върху който да се изгради "къщата за гости", учредил правото на строеж в поземлен имот в гр. Сандански, както и по силата на договор за паричен заем предоставил на управляваното от Манолев дружество сумата в размер на 700 000 лв.

Освен това осигурил земеделска земя за регистрацията на обвиняемата Димитрова като земеделски производител (подписал договор за отдаване под наем на земеделска земя - лозе, като към датата на подписването му Манолев, въпреки, че се легитимирал като собственик не е бил такъв). Установено е също, че обвиняемият Манолев е осигурил материалите за изграждането на къщата, като е предоставил същите на строителя.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.