Висшият адвокатски съвет остро възрази срещу лансираната наскоро от депутата от БСП Филип Попов идея разводите по взаимно съгласие да се извършват не от съда, а пред нотариус, съобщи lex.bg.

Попов все още не е внесъл конкретни предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), затова от адвокатурата коментират принципно идеята му. Висшият адвокатски съвет я определя като „абсолютно неприемлива и несъвместима с основни принципи на гражданския процес у нас и установените правни традиции“. До момента тя не среща и политическа подкрепа в парламента.

От адвокатурата напомнят, че на нотариусите са възложени публично-правни функции с ограничен характер – да извършват предвидените в закона „нотариални действия“ и те не разполагат с обща компетентност по охранителните производства, подобно на съда.

Смесването на публично-правната удостоверителна функция (с каквато не разполагат пък съдилищата), с общата правораздавателна компетентност на съдилищата, би довело до твърде много проблеми от изцяло принципен характер – с какъв акт нотариусът ще прекратява брака, при положение, че прекратяването на брака по взаимно съгласие става по решение на съда, което има конститутивен ефект; с какъв акт нотариусът ще се произнася по въпроса за издръжката, при положение, че решението в частта за издръжката трябва да има изпълнителна сила и да подлежи на промяна при промяна на обстоятелствата“, заявяват от съвета.

И посочват, че разводът по взаимно съгласие не е формално-правна процедура, каквото е нотариалното производство.

„Разводът, дори когато е по взаимно съгласие, засяга не толкова имуществените отношения, колкото личната и емоционална сфера, при това не само на съпрузите, но и на техните деца. Предоставянето на родителските права, личните отношения между родителите и децата, и преценката дали интересите на децата са защитени по най-добър начин, са въпроси, чиято преценка далеч надхвърля общата удостоверителна компетентност на нотариуса, поради което разрешаването на тези въпроси предполага винаги намесата на съда, който да може да извършва преценка в рамките на общата си правораздавателна компетентност на всички обстоятелства от значение за развода по взаимно съгласие“, пише в становището.

Заради лансираната от Попов идея Висшият адвокатски съвет се е свързал с Нотариалната камара и двете гилдии са се разбрали да се срещнат и да обсъдят въпроса.