Европейската комисия представи днес предложенията си за промени в политиката за миграцията. Предлага се до 2020 г. европейската гранична служба да разполага с 10 000 служители.

Под ръководството и надзора на държавата от ЕС, в която са разположени, тези служители биха могли да извършват проверки за установяване на самоличност, разрешаване или отказ за влизане по външните граници и задържане на хора на границите на ЕС. Европейските граничари ще могат да установяват незаконно пребиваващи чужденци, както и да подготвят решения за връщането им. Националните власти ще продължат да отговарят за вземането на самите решения за връщане.

Граничарите на ЕС ще могат да изпълняват задачи зад граница, когато има предварително съгласие от съответната чужда държава.

ЕК предлага да бъдат осигурени 1,2 милиарда евро до 2020 г. за дейността на европейската гранична служба, а до 2027 г. - още 11,3 млрд. евро.

Бъдещата агенция на ЕС по убежището се предлага да извършва цялостна оценка на постъпилите молби за закрила. Екипи на агенцията ще подпомагат държавите от ЕС при необходимост и ако те поискат. Под ръководството на приемащата държава екипите ще могат да изпълняват всички необходими задачи за приемане на новодошли мигранти, оценката им и връщането на онези, които не отговарят на изискванията за закрила. Комисията предлага бюджет от 321 милиона евро за тази агенция до 2020 г. и 1,25 млрд. евро до 2027 година.

ЕК предлага мигрантите, чиито молби за убежище са отхвърлени още на границата, да бъдат насочвани към опростена процедура за връщане без срок за доброволно напускане и с по-кратки срокове за обжалване. За да се избегне забавяне, решенията за връщане ще трябва да се издават незабавно след или заедно с решение за прекратяване на законно пребиваване. В случай на отхвърлена молба за предоставяне на убежище ще се прилагат общи срокове от най-много пет дни за обжалване на решението за връщане. Ще бъде въведено задължение за съдействие от страна на подлежащите на връщане мигранти.

Предлага се държавите от ЕС да въведат програми за доброволно връщане на мигранти без право на престой. Държавите ще могат да съкращават срока за доброволно връщане, например за да предотвратят укриване. Държавите от ЕС следва да предвидят срок от поне три месеца първоначално задържане на подлежащите на връщане. ЕК предлага занапред да подлежат на задържане мигрантите, които представляват заплаха за обществения ред или националната сигурност.

ЕК призовава за ускорено разселване на мигрантите, обхванати от квотите. Комисията поставя срок до октомври догодина за разселването на 50 000 бежанци. Комисията настоява и за приемане на рамкови правила за разселване на мигранти занапред.

Еврокомисията също така призовава държавите членки да работят убедително и амбициозно за осигуряване на законни възможности за миграция, както с хуманитарни, така и с икономически цели.

У нас вече работи човек на Фронтекс

Европейската служба за гранична и брегова охрана Фронтекс обяви на 31 август, че изпраща първия си служител в страна от ЕС - в България. Неговата задача е да подобри координацията между европейската служба и българските власти, които отговарят за граничната и брегова охрана и връщанията на мигранти.

Същия ден служителката е била представена на властите в нашата страна.

"Една от все по-важните отговорности на нашата агенция е да допринесе за укрепването на вътрешната сигурност на ЕС, което изисква все по-силно сътрудничество между Фронтекс и държавите членки на ЕС. Нашите служители за връзка играят централна роля в тази задача", каза на тази дата изпълнителният директор на Фронтекс Фабрис Легери, като представи служителката, назначена в България. В съобщението не се посочва нейното име.

Фронтекс ще изпрати 11 служители за връзка в различни държави членки на ЕС, като често те ще изпълняват задачи и в съседни държави.