През 2020 г. към "Топлофикация София" са се присъединили 2566 нови битови потребители. Това се посочва в годишния финансов отчет на дружеството, публикуван на страницата на МЕ в интернет. Освен тях, към столичното топлофикационно дружеството са присъединени и четири нови сгради на небитови абонати.

Същевременно през годината е продължило разширяването на топлопреносната мрежа, като са били положени 5,469 км тръби.

От "Топлофикация София" заявяват в отчета си, че постоянно работят за подобряване на обслужването на клиентите, така че дружеството да се превърне в търговска компания, която е в постоянен диалог със своите потребители. През 2020 г. топлофикационното дружество е продължило да предоставя възможността за изпращане на мобилен екип за подписване на споразумение за разсрочено плащане на адрес, посочен от клиента.

През 2020 г. "Топлофикация София" ЕАД е реализирало загуба в размер на 67 158 000 лв. През 2019 г. загубата е била по-голяма - 82 525 000 лв., пише още в годишния финансов отчет на дружеството. Натрупаната загуба на дружеството към 31 декември 2020 г. е в размер на 738 946 000 лв.

Ръководството счита, въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството, че ще успее да продължи своята дейност без да се предприемат съществени промени. То ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност.

Приходите от продажба на електроенергия през 2020 г. са били за 118 749 000 лв. От продажбата на топлинна енергия приходите са за 283 103 000 лева, се посочва още във финансовия отчет на "Топлофикация София".

Разходите за квоти вредни емисии през 2020 г. са били 79 158 000 лв, докато през 2019 те са били 57 060 000 лв.

През 2020 г. е била направена цесия на задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", става ясно още от отчета. При цесията газовата компания е прехвърлила към "Български енергиен холдинг" ЕАД задължения на "Топлофикация София" за 109 946 000 лв.

Инсталацията за изгаряне на RDF гориво ще намали разхода на природен газ с 10%

Съществен ефект за намаляване на разходите на "Топлофикация София" за природен газ се очаква от бъдещото изграждането в партньорство със Столична община на Инсталацията за изгаряне на RDF гориво на площадката на ТЕЦ "София", което ще доведе до значителна оптимизация на разходите за природен газ с близо 10 процента. Това е записано в отчета за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на дружеството за 2020 г.

Чрез инвестициите в нови технологии при производството и преноса, и подобряване на бизнес процесите чрез внедряване на доказани софтуерни решения, компанията следва тенденцията за все по-бързо навлизане на IT технологиите в сектора.

През 2020 г. е била реализирана и значителна оптимизация на заетите в дружеството, като през годината общата численост на персонала е намаляла със 121 души (минус 5,1 на сто) спрямо 2019 г., а щатните бройки са намалели със 152 (минус 6,1 процента), се посочва в плана. Същевременно новите предизвикателства във връзка с динамичните законови промени, либерализирането на пазара на природен газ и непрестанно нарастващите изисквания на потребителите, изискват непрекъснатост на процесите по оптимизация на цялостната разходна структура на дружеството, за да съумява да предлага все по-качествена услуга на конкурентна цена.