Създадохме всякакви регистри, свързани с имотите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и с техните ремонти. Един от регистрите е за необходимостите от ремонти и в него, в началото на мандата ми, изчислихме, че само за най-спешните ремонти са необходими 40 млн. лв. Най-спешните ремонти в СУ са свързани главно с покривите, защото в много сгради на Софийския университет покривите течаха и се създават проблеми, включително и в Ректората, каза ректорът на СУ проф. Атастас Герджиков на заседанието на Общото събрание на висшето училище, на което по-късно днес ще се изберат еднолични и колективни органи за управление.

Проф.Герджиков е единственият кандидат за ректор и неговата кандидатура за втори мандат беше издигната от Факултета по класически и нови филологии на СУ.

"Ремонтите, които извършихме, въпреки цялата допълнителна субсидия, съвсем не са за 40 млн. лв., а са за 13 млн. лв. и нещо", отчете проф. Герджиков. В сградата на Ректората има много проблеми и един от тях през всички тези години е за покрива, който всеки път струва все повече, като се говори вече за 10 млн.лв., каза ректорът. Той отчете в доклада дейността си за изминалите четири години.

"Съзнавам, че и най-спешните ремонти са три пъти повече от извършеното, а тези, които не са толкова спешни, са сигурно още два пъти по толкова. Няма как да направим всичко, защото няма толкова средства. Министерският съвет отпуска допълнителни средства за капиталови разходи само за юбилей, тази практика трябва да спре. И трябва да се увеличат капиталовите разходи за всички университети, защото това са сгради, които са публична държавна собственост", коментира проф.Герджиков. Той увери, че ще направи всичко възможно, за да се получават средства за капиталови разходи всяка година, а не един път на пет или на десет години.

Софийският университет има 18 учебни сгради, 10 студентски общежития и 3 стола, учебно-научни бази и почивни станции.

За периода от 1 януари 2016 г. до 1 януари 2019 г. средната брутна работна заплата в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се увеличи с 53 процента - от 1119 лв. на 1713 лв., каза още ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков в отчетния си доклад.

Той уточни, че през 2015 г. средната брутна работна заплата в СУ е била 1119 лв., през 2016 г. - 1163 лв., през 2017 г. - 1586 лв., а през 2018 г. средната брутна работна заплата е била 1713 лв.

Проф. Герджиков отчете, че през първия му ректорски мандат е била увеличена и основната работна заплата в СУ. В началото на мандата ми най-ниската основна работна заплата в Софийския университет беше на асистентите, която през 2015 г. беше 600 лв., а достигна 820 лв. Основните заплати на професорите в началото на мандата ми бяха 960 лв., а сега са 1100 лв. За доцентите основните заплати се увеличиха от 840 лв. на 980 лв., а за главните асистенти - от 720 лв. на 850 лв.

В резултат на повишението на субсидията за издръжка стана възможно увеличаването на трудовото възнаграждение както на преподавателите, така и на служителите в СУ, обобщи проф. Анастас Герджиков.

Той посочи, че след финансовото стабилизиране на Софийския университет основната цел трябва да е свързана чрез повишаването на държавната субсидия и на собствените приходи, както и чрез оптимизирането на разходите и управлението на финансите, да се осигурят много повече средства за повишаване на възнагражденията, да се осигурят и средства за ремонти и поддръжка на сградния фонд на СУ, за инфраструктура, за материали и консумативи.

За втория си ректорски мандат той обеща, че ще се постигне увеличение на основните заплати в СУ с 60 на сто в рамките на този нов мандат. Ще се повишат и възнагражденията за наднормените часове, които вече са били увеличени с 2,5 процента в края на предходния мандат, но продължават да не са достатъчно високи.