Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) на "Софийска вода" получи акредитация по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и от 19 август вече работи съгласно новия по-висок стандарт. С новата си акредитация, лабораторията на дружеството се нарежда сред първите в страната, които ще провеждат анализ на води в България, съгласно тази версия.

С въвеждането на новия стандарт, ЛИК разработи и внедри изцяло нова система за управление. Новата версия е надградена с три допълнителни изисквания: идентифициране, контрол и оценка на риска; въвеждане на процесен подход (Plan-Do-Check-Act) и безпристрастност по отношение на извършваните лабораторни дейности.

В обхвата си на акредитация ЛИК вече ще има право и да дава официално становище за съответствие на изследваните в лабораторията проби спрямо нормативните изисквания.

Първата си акредитация ЛИК получи през 2010 г. От тогава лабораторията на "Софийска вода" разширява непрекъснато обхвата на акредитирани услуги и девет години по-късно успя да го увеличи с 80%.

Новото технологично оборудване позволи да бъдат включени десетки нови лабораторни услуги в рамките и извън рамките на задължителните по нормативни изисквания. Акредитацията гарантира проследимост на получените резултати и тяхната международна валидност.