Председателят на Софийския градски съд е разпоредил делата насрочени за разглеждане в открито заседание в периода от 27 октомври до 5 ноември, включително, да се отсрочат, става известно от заповед публикувана на сайта на съда. Причината е "сериозното усложняване на епидемичната обстановка в София".

Изключение се прави единствено за делата, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец и дела за осиновяване на дете. Заседанията по тях трябва да бъдат пренасрочени за нови дати, възможно най-близки до първоначално определените.

Освен това деловодството на съда ще дава справки в посочения период само по телефон, като се ограничава и достъпът на адвокати, вещи лица и граждани до помещенията, ползвани от Софийски градски съд в Съдебната палата, се казва още в заповедта.

Служба "Регистратура" на Софийския градски съд продължава да работи и приема постъпващи документи по пощата.