Няма нарушения в ценообразуването на сметките на "Топлофикация София" за месец ноември 2020 г. Такъв е резултатът от извънредната проверка на КЕВР, инициирана след медийни публикации, съобщи топлофикационното дружество.

В доклада на регулатора се посочва, че на база предоставените данни и документи, включени в проверката, дружеството е изпълнило всички законови и нормативни изисквания при формиране на ноемврийските сметки, се отбелязва в съобщението.

На 17 декември председателят на КЕВР доц. Иван Иванов разпореди извънредна проверка на "Топлофикация София" във връзка с медийни публикации за завишени сметки на потребителите за ноември. Тогава от регулаторната комисия съобщиха, че ако при проверката бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, ще бъдат предприети предвидените в закона административно-наказателни мерки. След приключване на извънредната проверка КЕВР ще обяви публично резултатите от нея, увериха тогава от регулатора.

Към момента съобщение на КЕВР за резултатите от проверката няма, но от регулатора уточниха, че докладът на работната група за извършената проверка предстои да бъде разгледан на заседание, което ще се проведе до 15 януари 2021 г. Към настоящия момент на дружеството е връчен констативен протокол, по който в 3-дневен срок то следва да даде обяснения, посочиха от КЕВР днес.

От "Топлофикация София" изтъкват, че в рамките на проверката от дружеството е била изискана информация по 11 точки, обхващащи всички данни за потреблението на топлинната енергия от клиентите през съответния месец.

Проверката показала, че издадените фактури от "Топлофикация София" отговарят по обем и съдържание на Общите условия и са изготвени при коректно прилагане на определените от КЕВР цени за съответния период.

С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни стана видна завишената консумация на потребителите на топлинна енергия за посочения период. Своевременно беше стартирана разяснителна кампания на данните за потребление, консумация и формиране на фактурите на потребителите. В рамките на кампанията беше предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони, се казва в съобщението на дружеството.

Подробна разяснителна информация за размера на произведената и подадена топлинна енергия ще бъде предоставяна ежемесечно на клиентите през отоплителния период на 2020 - 2021 г. Данните ще дадат възможност на клиентите да сравнят потреблението си в настоящия и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си спрямо изменението на потреблението на топлинна енергия, отбелязват от "Топлофикация София".

Всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите и на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон, заключава съобщението.