Общинската сграда на ул. "Христо Белчев" 36 ще бъде преустроена в детска градина като филиал на 159 ДГ Олимпийче, реши Столичният общински съвет /СОС/. Всички общински съветници подкрепиха единодушно доклада с вносител Трайчо Трайков, кмет на район "Средец".

В доклада той посочва, че към момента по данни на Информационната система за обслужване на детските заведения в район "Средец" има повече от 240 чакащи за прием деца в детски градини и ясли. Тези деца няма възможност да бъдат приети в съществуващите детски градини, поради което е необходимо да бъдат осигурени възможности за тяхното разширение. Спецификата на централна градска част не позволява строеж на нови сгради поради липса на подходящи незастроени терени. В същото време голямата гъстота на обитаване и огромният брой работещи в зоната обуславят големия недостиг на места. В тази връзка се предлага преустройство на съществуваща сградна общинска собственост с капацитет за две допълнителни групи - с по около 18 деца всяка, като филиал на Детска градина No 159 "Олимпийче", отбелязва в мотивите се районният кмет.

Към момента сградата се ползва от различни институции като - Бюро за Социални услуги към Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми проекти" на СО, Военно окръжие, Районни инспектори към 1-РПУ и др., като са намерени алтернативни помещения в район "Средец" за тяхното преместване.

В сутеренното ниво е разположена детска кухня, захранваща Детска градина No 159 "Олимпийче" и нейния съществуващ филиал. Самата детска градина 159 "Олимпийче" понастоящем се помещава в два преустроени обекта - бивши жилища в партерните етажи на жилищни сгради, които се намират на ул. "Уилям Гладстон" 38 и ул. "Христо Белчев" 13.

Сега се захващаме с проектирането, което няма да е много просто, но по-сложната задача в случая беше да намерим нови локации на територията на район "Средец" за общинските и държавни служби, които в момента я използват и с общи усилия се справихме, коментира районният кмет Трайчо Трайков.