Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез Портала на Държавна агенция "Електронно управление". Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община също е присъединено към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, съобщават от общината.

Услугите и информацията за тях са публикувани на интернет адрес тук>>

Онлайн могат да се заявяват разрешение за строеж, скици за недвижими имоти, разрешение за изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж.

Електронно могат може да се издава разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините.

Онлайн ще може да се презаверява разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока, както и да се издава разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

Електронно ще може да се заверяват преписи от документи и копия от планове и документация към тях, както и да се издава заверен препис от решение на Общински експертен съвет, посочват от общината.