Заради публикувани информации в национални медии за влошено качество на доставяната електрическа енергия на потребители в с. Казичене и с. Кривина, Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ назначи проверка за изясняване на случая, съобщиха от енергийния регулатор.

Според жителите на населеното място "ЧЕЗ Разпределение България" предоставя некачествена услуга като електрозахранването в населените места е било преустановявано многократно, а подаваните от абонатите жалби са оставали без резултат, допълниха от КЕВР.

Поради започналата проверка електроразпределителното дружество трябва да монтира сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на клиентите в с.Казичене и в с.Кривина за период не по-кратък от седем денонощия.

На регулатора трябва да бъде предоставена информация и за схемите на електрозахранването на имотите - подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение.

Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, изготвена и проследима по данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръженията. КЕВР изисква "ЧЕЗ Разпределение България" да предостави и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби.

В доклада на дружеството до КЕВР трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане.

След получаване на цялостната документация, КЕВР ще извърши анализ и при необходимост, ще назначи проверка на място, за да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качество на предоставяните услуги.