И тази година наближава моментът, в който ще бъдат фактурирани изравнителните сметки за изминалия отоплителен сезон и искам в аванс да отговоря на най-често задаваните въпроси и да подсетя гражданите, че все още имат възможност за действия.

  • Защо е важен отчетът на уредите?

С отчета на уредите се измерва реалното потребление във всеки имот. Важно е да осигурите достъп за отчет на уредите на първата и на допълнителната дата. Тези две възможности за отчет са включени в цената на услугата за дялово разпределение. След подаване на информацията от фирмите за дялово разпределение към дружеството, тя се фактурира и се предоставя на клиентите. Важно е да знаете, че "Топлофикация София" ЕАД само фактурира данните, които топлинният счетоводител е отчел. Ако имате възражения към отчетите, то трябва да ги отправите към топлинния си счетоводител, а не към дружеството.

  • Кой трябва да си прави отчет на уредите?

Много хора се заблуждават, че след като, не са ползвали отопление няма нужда да осигуряват достъп на фирмите за топлинно счетоводство. Дори да не сте ползвали отопление или да нямате отоплителни тела, то това трябва да бъде установено. В противен случай, съгласно закона, ще бъдат начислени сметки на максимална потребление. Същото важи и за неотчетените водомери за топла вода, при които се начислява количество от 280 литра вода на човек на ден. Потребителите не бива да допускат това. Затова моят съвет към всички абонати е, които не са осигурили достъп за отчет на топлинните счетоводители да го направят, като крайния срок е 30 септември. Така ще избегнете начисляването на максимална мощност. Максимална мощност се начислява и при имоти, в които не са монтирани уреди за отчет или има такива, които вече са извън срока на годност. Добре е тези клиенти да поставят уреди или да ги подменят, за да избегнат максимално начисление през новия отоплителен сезон. Разликата в сумите ще бъде чувствителна.

Не трябва да се забравя, че енергията за сградна инсталация е част от енергията за отопление и тя също се отчита и фактурира за всеки отделен имот в топлофицирана сграда.

  • Какво представляват изравнителните сметки?

Повечето абонати вече са наясно със същността на изравнителните сметки, но все пак искам да уточня. През отоплителния сезон клиентите плащат прогнозни сметки за потребена топлинна енергия. Те се определят на база на потреблението през предходния сезон. След приключването му, на 30 април, фирмите за дялово разпределение извършат отчет на уредите. Той може да бъде визуален или дистанционен, в зависимост от вида на уредите. След това топлинните счетоводители подават отчетените данни към "Топлофикация София" ЕАД.

  • Защо плащам през отоплителния сезон, а след това получавам изравнителна сметка?

Във фактурите през отоплителния сезон клиентите получават информация за прогнозните си задължения по месеци. След фактуриране на изравнителната сметка за тези прогнозни задължения се издават кредитни известия и се фактурира реалната консумация през сезона. Тогава получавате една обща фактура за целия период. В нея е посочена реалната консумация и каква сума трябва да се приспадне от вече платените прогнозни фактури или да се доплати до размера на реално използваната енергия. В случай, че през сезона е имало промяна на цената на топлинната енергия, потреблението е разделено по ценови периоди. Важно е да се отбележи, че крайната сума е с ДДС. В изравнителните сметки, предоставяни от фирмите за дялово разпределение, сумите са без ДДС.

  • Всички потребители ли трябва да си правят допълнителен отчет?

След връчване на изравнителните сметки от фирмите за дялово разпределение на отделните клиенти започват да текат два срока. Единият е едномесечен за възражение, в случай, че не сте съгласни с посочените стойности. Другият е тримесечен, в които може да заявите допълнителен отчет, ако не сте успели да се включите в двете редовни дати. Това са двата случая, в които може да поискате допълнително отчитане. Имайте предвид, че то трябва да се заяви към фирмата за дялово разпределение.

  • Какво се случва след допълнителния отчет?

След възраженията по изравнителните сметки или допълнителните отчети се правят корекции на изравнителната сметка. На имотите, които не са отчетени на първичните дати, се начислява максимално потребление съгласно нормативната уредба. На база на новите данни, се изготвя корекция на изравнителните сметки на цялата етажна собственост. Възможно е да настъпят промени на сумите за възстановяване или доплащане. Тъй като срока за допълнителен отчет е 30 септември, допълнително фактуриране може да има през месеците август и септември. То съответно ще бъде видимо на интернет страницата на "Топлофикация София" ЕАД след 15 септември и 15 октомври. Тогава се фактурира само сумата от корекцията, а не се издава нова фактура за целия сезон.

При клиенти, които плащат задълженията си на равни месечни вноски има две изравнения - от изравнителната сметка на фирмата за дялово разпределение и от размера на равната месечна вноска. Периодът на отоплителния сезон е от 1 май предходната година до 30 април на следващата, докато при равните месечни вноски е от август на предходната до август на следващата година.

  • Ако не съм съгласен със сметката си?

Ако считате, че плащанията ви за периода не са правилно отразени, може да направи проверка в дружеството. С тази задача може да се справите и сам, като проверите на издадените бележки за коя конкретна фактура е отнесено плащането ви. При установено разминаване, може да подаде заявления за извършване на корекция в плащанията.

Ако не сте съгласен с данните в изравнителната сметка на фирмата за дялово разпределение, то трябва да отнесете възражението си единствено и само към вашия топлинен счетоводител. След 1 октомври изравнителните сметки стават окончателни и могат да бъдат възразени само в съда.

  • В кои случаи имам да получавам пари и в кои да доплащам?

Сума за възстановяване имате само в случай, че сте заплатили всички прогнозни сметки през сезона и техния размер е по-голям от реалното потребление. Ако не сте плащали прогнозното потребление, то във фактурата ви е описано задължението, което трябва да се доплати. Дори в изравнителните ви сметки, предоставяни от фирмите за дялово разпределение, да е посочена сума за връщане, трябва да знаете, че единствено и само ако сте заплатили всички сметки през сезона и съответно това е над реалното потребление, ще имате сума за възстановяване.

Сумите за възстановяване могат да се получат на касите на "Топлофикация София" ЕАД или да бъдат оставени за приспадане на следващи фактури за новия отоплителен сезон до изчерпването им. От сумите за възстановяване могат да бъдат приспадани само суми за топлинна енергия. Тези за дялово разпределение могат да бъдат приспаднати от сумите за възстановяване само ако изрично сте заявили това.

Важно е да знаете, че "Топлофикация София" ЕАД не начислява лихва на неплатените прогнозни сметки през сезона. При фактуриране на изравнителните сметки за реално потребена енергия и след изтичане на срока за плащане, посочен във фактурите, обаче на сумите започва да се начислява лихва за забава. След изтичане на срока за плащане, те могат да станат и съдебно изискуеми, както е посочено в Закона за енергетиката.

Ако не можете да платите сметките си, то има възможност да сключите споразумение за разсрочено плащане на дължимото. При сключване на споразумение лихвата за забава се спира и при коректно изпълнение на споразумението, клиентите заплащат само сумата от споразумението.

И последното нещо, за което искам да подсетя клиентите на дружеството е, че изравнителните сметки от изтеклия отоплителен сезон, имат пряко отношение със сметките за топла вода и парно за следващия сезон, тъй като на база на данните в тях се формират прогнозните начисления за всеки отделен имот така че е важно те да са отчетени коректно.

Надявам се, съветите ми да са били полезни. Все пак, ако имате въпроси след излизането на изравнителните сметки, може да ни посетите в приемната ни в кв. "Борово", ул. "Ген. Стефан Тошев" № 26, бл. 223 А на приземния етаж. Потърсете ни и на тел. 02 878 18 18, 0876 940 813 или на e-mail: ombudsmantoplofikacia@gmail.com Там аз и обществените посредници Гергана Николова и Ралица Петкова ще се постараем да отговорим на всички въпроси.