"ЧЕЗ Разпределение България" АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията от 1 юли, съобщиха от компанията. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството на 28 юни, петък. След тази дата информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

За предстоящата проверка компанията е ангажирала допълнително 319 служители. Проверяващите ще работят с удължено работно време в периода 1 - 2 юли.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

За да бъде гарантирана максимална коректност при фактуриране на консумираната електроенергия, можем сами да отчетем показанията на електромерите си към 30 юни. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.

Хората, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет на 30 юни и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на имейл klienti@cez-rp.bg и през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg или www.cez.bg или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30 юни, включително.

Фактурите през юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода - по стари и по нови цени.