Общинските съветници приеха с 30 гласа "за", 0 "против" и 20 "въздържал се", с което дадоха съгласие община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 години движима вещ - частна общинска собственост на Община Белене.

Става дума за автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, като за целта се дава възможност за участие в обявения от община Белене публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19 февруари 2021 г.

При неявяване на кандидати, търгът ще се проведе на 26 февруари 2021 г., от 14 часа, в зала № 26 на Административната сграда на Община Белене. Точката предизвика оспорвани дебати, които придобиха политическа нюанс и обвинения в бездействие в предходните мандати.

Въпреки препоръките от министъра на МОСВ Русе сам да си осигури станция общинските съветници от ГЕБР и СДС се изказаха против станцията за замерване качеството на въздуха, като изразиха съмнения и гласуваха "въздържал се".

Кметът на Община Русе Пенчо Милков призова русенци да обърнат внимание на това кой и как гласува по тази точка.

От своя страна председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев изказа становище, че най-после се предприемат реални действия за откриване на предполагаемите замърсители и припомни, че в продължение на 8 години - по времето на мандата на Пламен Стоилов, "Монтюпе" (сега "Линамар") е бил основен спонсор на Община Русе и фондация "Русе - град на свободния дух".

След призивите на кмета и председателя на ОбС - Русе съветниците в крайна сметка се обединиха около мнението, че придобиването на станция за измерване качеството въздуха е необходимо за града, и точката бе приета.

Станцията ще бъде доставена в Русе, а местоположението й ще бъде определено от комисия, в чийто състав влизат МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Русе и общинската администрация.