В катедрата "Транспорт" на Русенския университет е разработен проект на физически модел на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия. Проектът е представен на организиран от висшето училище "Дунавски форум-2019" с международно участие, съобщиха от ректората.

В света използването на плавателни съдове във водния транспорт, задвижвани с водородни горивни клетки, е все още в начален етап на развитие, е обобщил докладчикът за проекта проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет и преподавател в катедрата "Транспорт".

По думите на проф. Пенчева съществуват разработени единични демонстрационни модели на кораби и са финансирани няколко проекта от Европейската комисия. Българската национална научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" обединява научната експертиза на седем университета и БАН, и така се развива научен капацитет за използването на водорода в транспорта.

Дискутираната тема на международния "Дунавски форум- 2019" в Русенския университет е била "Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион."