На 14-ото заседание на Общински съвет - Русе, Общият устройствен план на Община Русе беше одобрен с 26 гласа "За", 11 "Против" и 4 "Въздържали се". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

С това решение се възлага на кмета на Община Русе Пенчо Милков да представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на общината и да прави предложения за изменение на плана на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Настоящото решение ще бъде изпратено на Областния управител на област Русе.

В случай, че не бъде върнато за ново обсъждане или не бъде обжалвано, Решението на Общински съвет ще се изпрати за обнародване в "Държавен вестник".

На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният Общ устройствен план на Община Русе не подлежи на обжалване.