Със заповед на председателя на Върховен административен съд Георги Чолаков двама съдии от Районен съд - Русе са командировани в Административния съд.

От 27 декември 2018 г., на незаета щатна бройка "съдия" е командирована съдия Елица Димитрова, а от 02.01.2019 г. до завръщането на магистрат, ползващ дългосрочен отпуск - съдия Ивайло Йосифов.

Решението е взето след проведен анализ на натовареността на административните съдии за първото полугодие на 2018 г. и установената от това служебна необходимост от командироването на магистрати в Административен съд - Русе, съобщиха от институцията.

Съдия Елица Димитрова има над 20 г. юридически стаж, а в Районен съд - Русе е била професионално ангажирана с наказателни и административнонаказателни дела. През 2016 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг "съдия във ВКС и ВАС".

Съдия Ивайло Йосифов има над 12 години юридически стаж, притежава образователно-научна степен "доктор" по гражданско и семейно право, бил е стажант в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, специализирал е в САЩ, Франция и Италия. През 2018 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишен в ранг "съдия в АС".

Съдия Ивайло Йосифов

Снимка: Административен съд - Русе

Магистратите са участвали в специализирани обучения, дискусии и семинари, свързани със съдебната практика в областта на административното, гражданското и наказателното право и процес. 

Във връзка с въведените от 1 януари 2019 г. изменения в АПК (чл. 142а) в интернет страницата на съда е реализирана функционална възможност за извършване на справки за публикуваните протоколи от открити съдебни заседания.

От 2010 г. съдът предоставя тази възможност в институционалната уебстраница при осъществяване на справки по движението на делата. От 2019 г. информацията вече е достъпна и в раздел "Дела", сектор "Протоколи от заседания".

Новата услуга спестява време и улеснява достъпа на граждани и страни в производствата до протоколите от заседанията в Административния съд чрез въвеждане на данни за делото.