Малко неща са по-важни от печалбата, когато става дума за развитието на нашия бизнес. Със сигурност обаче едно от тези изключения е необходимостта да бъдем отговорни към опазването на околната среда. Ако пропускаме да се погрижим за нея и да я предпазим от вредното въздействие на човешката дейност, тя може да ни отвърне с истински катаклизми. Защо оценката на въздействието върху околната среда е важна?

снимка: Еко Абонамент

Законите на страната ни са транспонирали релевантното европейско законодателство по темата. Според законовата рамка оценката на екологичното въздействие е задължителна част от работата по всяко едно инвестиционно предложение.
Морските и речни крайбрежия, речни устия, мочурища, планини, гори и пасища - всички тези деликатни екосистеми заслужават нашата грижа и ние трябва да се отнасяме отговорно към тяхното опазване. Особено защитените зони имат особено крехък баланс, който не бива да нарушаваме. Затова и всички проекти, които могат да ги засегнат, трябва да бъдат предварително оценени. Това засяга инвестиционни предложения от всички сфери.

снимка: Еко Абонамент

Някои сектори на индустрията по традиция се водят сред най-големите замърсители на околната среда. Поради това за тях действат по-сериозни изисквания и рестрикции. Докато някои проекти могат да минат и само с решение по ОВОС, което постановява, че предложението има право на реализация веднага, в други случаи регулаторът може да изиска доклад за екологичната оценка (ДОВОС) само заради промишлената сфера, в която се реализира проектът.
Това се отнася, например, за предприятията, опериращи в енергийния сектор, както и цеховете за металолеенето, отоплителните централи и още много други.

Кой взима решението по ОВОС и дали е необходим екологичен доклад?
Нормативната рамка на екологичната оценка в България е очертана в ЗООС и неговите приложения. Ако е необходимо да бъде изготвен доклад по ОВОС, той се съставя по реда на съответната Наредба на МС.
Регулаторният орган (съответно МОСВ или негово регионално звено) има задачата да определи съответно необходимостта или липсата на необходимост от прилагане на ДОВОС към дадено инвестиционно предложение, за което е подадено заявление.
Това става посредством скрийнинг, като предвид се вземат множество значими фактори и списък от предварително утвърдени критерии. За да се случи това обаче, инвеститорът има задължението да кандидатства за решение по екологичната оценка на предложението си. За целта се попълва и подава до съответния орган уведомление с шаблонен текст.


В уведомлението до властите ние сме длъжни да укажем площта на предстоящия проект, а също и мащабността и обхвата му.

Кой съставя екологичните доклади?
ДОВОС се изготвя от специално назначен независим експертен екип, чиито членове имат компетенции по необходимите области на науката и правото. Подписвайки се под официалния доклад, те потвърждават верността на данните и анализите, включени в неговото съдържание и декларират, че носят отговорност за твърденията си пред обществото и съда.
Основният критерий, по който се взима решение по ОВОС, е свързан, разбира се, с потенциалния риск от негативен ефект за заобикалящата природа, който носи реализацията на даден инвестиционен проект. В случай че органите сметнат за необходимо, те дават зелена светлина на предложението.
Със същата лекота обаче те могат да счетат, че е необходимо преди това да се изпълнят дадени предписания, а дори и да отхвърлят проекта напълно. Именно затова имаме нужда от истински професионалисти, когато изготвяме нашето предварително уведомление, а и доклада по ОВОС.

Какво трябва задължително да присъства в доклада?

Докладът по ОВОС задължително трябва да има съответната структура и съдържание, както е изискуемо по закон.
След като бъде изготвен, ДОВОС трябва да бъде предоставен за обсъждане. Има времеви период, в рамките на който могат да се подават въпроси, жалби и сигнали, свързани със съответното инвестиционно предложение.
Ecoabonament.bg е вашето екологично кътче в нета, където можете да се запознаете с всичко важно на тема опазване на природата и екологична оценка.

снимка: Еко Абонамент


*Съдържание на Еко Абонамент