Служба "Военна информация" да се преименува на Служба "Военно разузнаване" прие на първо четене парламентарната Комисия по отбрана. Народните представители единодушно подкрепиха законопроект за промени в Закона за военното разузнаване.

Новото наименование на службата ще отрази в най-пълна степен функциите на военното разузнаване като специална разузнавателна служба за добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, информационно осигуряване на държавните институции, осигуряване на разузнавателна информация за въоръжените сили и развиване на информационното и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и партньорските служби, се посочва в мотивите на гласувания на първо четене законопроект.

С промените се разписват още функции на службата по организиране и прилагане на система за планиране, координиране и отчитане на дейността на разузнавателните структури в Българската армия в процеса на подпомагане на началника на отбраната при изпълнение на задълженията му.

Законопроектът предвижда и изискване към служителите на службата за спазване на Етичния кодекс за поведение на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване". Неговото нарушаване ще представлява основание за търсене на дисциплинарна отговорност по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Регламентират се условията и редът за приемане на военна служба на служител, който работи в структурите от системата за защита на националната сигурност. Предлага се служебният или трудовият стаж, придобит в тези структури, да се признава за продължителна служба, прослужено време или трудов стаж и професионален опит в службата.

Със законопроекта се прецизират и текстове, свързани със самостоятелното осигуряване на дейностите от Службата по защитата на класифицираната информация, както и вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.

Основната цел на промените е усъвършенстване на нормативната уредба, която регламентира организацията, дейността, задачите и функционирането на военното разузнаване в Република България. Военното разузнаване е част от системата за защита на националната сигурност и обединява дейността на Служба "Военна информация" и разузнавателните структури в Българската армия, се посочва още в мотивите.

Вносители на промените са председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения Димитър Лазаров, председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов, председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев и народните представители Пламен Манушев, доц. Милен Михов, Валентин Каменов и Борис Вангелов.