ЦИК определи условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април. Решението е публикувано на страницата на комисията и на сайта на БТА.

Според него ЦИК ще сключи договор за отпечатването на хартиените бюлетини с печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници.

Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия и Районните избирателни комисии (РИК).

За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини ще трябва да подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до комисията и до съответния областен управител. Той пък ще обобщава информацията и изпраща на ЦИК по електронен път данни за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините.

РИК в срок, определен отново от ЦИК, пък ще изпраща информация до нея за регистрираните кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети, като посочва номерата на независимите кандидати в бюлетината. Освен това РИК ще утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен с решение на ЦИК.

Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали ще се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК и РИК.