За статута на деца чужденци

Право на пребиваване у нас на деца-чужденци до 18-годишна възраст се предоставя след общо съгласие на родителите. Когато не е налице общо съгласие на родителите, спорът между тях се решава от районния съд по местопребиваване на детето. Това записа парламентът с гласуваните промени в Закона за чужденците в Република България.

След получаване на окончателното решение на съда дирекция "Миграция" или съответните отдели при областните дирекции на МВР взимат решение за предоставяне право на пребиваване, като проверяват служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.

За статута на бежанците

Разрешение за продължително пребиваване са дава на членове на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут, когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство. Заявление за предоставяне на такова разрешение се подава лично в дирекция "Миграция" или сектор "Миграция" при съответната областна дирекция на МВР.

Разрешение за постоянно пребиваване не могат да получат чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване, освен когато на чужденци, навършили 18-годишна възраст, е предоставено разрешение за продължително пребиваване по хуманитарни причини.

За статута на представители на фирми

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза и са представители на чуждестранно търговско дружество, регистрирано от БТПП (след проверка и оценка на представени документи за икономическа активност и данъчна изрядност за период от две години преди регистрацията). Такова разрешение могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество като БТПП своевременно уведомява дирекция "Миграция" при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството.

За статута на британските граждани

Гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които към деня, следващ датата на оттегляне на Великобритания от Европейския съюз, са влезли и пребивават законно у нас или притежават валиден документ за пребиваване, могат в срок до 31 декември 2020 г. да подадат лично заявление в дирекция "Миграция" или в областните дирекции на МВР за издаване на разрешение за пребиваване в България, за което незабавно им се издава временно удостоверение.

Членовете на семейството на британски гражданин, получил разрешение за пребиваване у нас, които към деня, следващ датата на Брекзит, са придобили качеството на член на семейство на гражданин на Обединеното кралство, но към този ден не пребивават в България, могат в срок до 29 март 2022 г. да подадат лично заявление в дирекция "Миграция" или в областните дирекции на МВР за издаване на разрешение за пребиваване, за което незабавно им се издава временно удостоверение за пребиваване.

Гражданин на Обединеното кралство, който е член на семейството на български гражданин, придобил това си качество до деня, следващ датата на Брекзит, може в срок до 29 март 2022 г. да подаде лично заявление в МВР за издаване на разрешение за пребиваване у нас, за което незабавно му се издава временно удостоверение за пребиваване.

На снимката: Младежи играят хоро в двора на лагера за бежанци в Харманли (архив)